هم خانواده مجموع چیست ?

azam

عضو انجمن

هم خانواده مجموع​

تمامی هم خانواده های واژه مجموع ؟
واژه های هم خانواده «مجموع» چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. اجماع
 2. جمع
 3. تجمع
 4. مجتمع
 5. مجموعه
 6. مجموع
 7. جامع
 8. جامعه
 9. اجتماع
 10. مجمع
 11. جماعت
 12. تجمیع

معنی مجموع در فرهنگ معین​


(مَ ) [ ع ] =
۱ - (اِمف) گرد آمده، گرد - آورده شده
۲ - (اِ ) حاصل جمع (ریاضی )
۳ - مجموعاً، همگی

فرهنگ عمید​

۱. حاصل اضافه شدن چند چیز به هم، جمع، کل.
۲. [قدیمی] گردآمده، گردآورده شده.
۳. (اسم ) [قدیمی] = مجموعه
۴. [قدیمی، مجاز] آسوده، راحت، خاطرجمع.
۵. (قید ) [قدیمی] همگی، کلاً، جمعاً.

معلم

عضو انجمن
 1. اجماع
 2. جمع
 3. تجمع
 4. مجتمع
 5. مجموعه
 6. مجموع
 7. جامع
 8. جامعه
 9. اجتماع
 10. مجمع
 11. جماعت
 12. تجمیع

معنی مجموع در فرهنگ معین​


(مَ ) [ ع ] =
۱ - (اِمف) گرد آمده، گرد - آورده شده
۲ - (اِ ) حاصل جمع (ریاضی )
۳ - مجموعاً، همگی

فرهنگ عمید​

۱. حاصل اضافه شدن چند چیز به هم، جمع، کل.
۲. [قدیمی] گردآمده، گردآورده شده.
۳. (اسم ) [قدیمی] = مجموعه
۴. [قدیمی، مجاز] آسوده، راحت، خاطرجمع.
۵. (قید ) [قدیمی] همگی، کلاً، جمعاً.
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا