• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

تازه چه خبر

جدیدترین ارسال ها

جدیدترین ارسال های پروفایل

الکترونیک و نانو لیزرهای پالسی الکترونیکی Nano Laser pulse ساختار و عملکرد

نکته : نانو لیزر های پالسی لیزر هایی هستند که نور را نه در حالت مداوم ، بلکه به صورت پالس های نوری (چشمک می زند) منتشر می کنند.
الکترونیک و برهمکنش باریکۀ الکترومغناطیســی نانو لیزر

برهمکنش باریکۀ الکترومغناطیســی به صورت بازتاب و شکست، جذب و پراکندگی رخ میدهد. بازتاب و شکســت توســط قوانین فرنل با هم ارتبــاط مییابند. لذا، این دو در یک بخش بیان میشــوند.
الکترونیک و نانو لیزر های شیمیایی (Chemical nano-lasers) ساختار و عملکرد

نکته : نانو لیزر شیمیایی معمولا به لیزری گفته می شود که وارونی انبوهی آن مستقیما از واکنش شیمیایی حاصل شود. در نانو لیزر شیمیایی معمولا واکنشی شیمیایی بین عناصر گازی وجود دارد.
نانو الکترونیک مولکولی و ترکیبات ( III-V ) عامل اصلی در نانو اَدواتی مانند نانو دیود

نکته: ترکیبات ( III-V ) عامل اصلی در نانو ادواتی مانند نانو دیود نورافشان تعیین این طیف، گاف انرژی در نیمه هادی مورد استفاده است.

🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا