هم خانواده های هفتم

هم خانواده های هفتمدرس1


اساس= اساساً،تاسیس،مؤسس،مؤسسه.


مونس=انس،مانوس،انیس


عنایت=یعنی،معنی،معنوی،اعتنا


الهی=ا...


ظلمت=ظٌلام،مظلم


توفیق= وفاق، وفق،موافقت، موافق، موفق، موفقیت ،توافق


موضوع=وضع،واضع،تواضع،متواضع،وضعیت


فارغ= فراغت، فارغ البال،استفراغ


زائر=زیارت،زوار


حُرم=حَرام، حُرمت،حِرمان،مُحّرّم،مُحَرم،حریم،محروم،احترام،تحریم


تفریح=فرح،مُفرَح


طفولیت=طفل،طُفیل


تعبد:تَعبُد،عبادت،معبد،عُبید،عابد،معبود،عبودیت،عَبد


طایفه=طوایف


خَلق=خلقت،خالق،خلاق،مخلوق

د ر س 2


فهمیدن=مفهوم،فهیم،تفاهم،تفهیم


غرق=غریق،غرقاب


هیجان=مهیج، تهیج


معرف=عرفان،عارف، تعریف


کشف=کاشف،مکشوف،اکتشاف،مکتشف،مکاشفه


طبیعت=طبع،مطبوع


روح=روحیه،روحانی


عظمت=عَظیم، ،اَعظم،عُظما،تعظیم،مُعظم


جلال=جلالت ،جلیل،اَجل،جل، تجلیل،مجلل


لمس=لالمسه،ملموس،التماس،مُلتمس


اعجاز= عجز ،عاجز،عجوز،عجوزه، معجزه

لطیف= لطف، لطفا، لطیفه، لطافت،ملاطفت


مذاب= ذوب


مزرعه=زرع ،زراعت،مرزع، زارع


دعا=دعوت،داعی،داعیه،دعوا،دعوی،ادعا،مدعی،تداعی


ادب= ادیب،تاٌدیب،مودب


نقطعه=منقوط


نظر=نظریه،نظیر،ناظر،نظاره،منظر ،تناظر،انتظار،مناظره

د رس 3


تحلیل=منحل،حلال،محلول، انحلال ،لاینحل


عنوان= عناوین


مشاهده=شهادت،شهود،شاهد،شهید،مشهد،تشهد،استشهاد


مختلف=خلف،خلافت،خلیفه ،خلف،خلاف،مخالف،اختلاف


خطا=خاطی


صلاح=صلاحیت،مصلحت،صلح،صالح،صالحه،اصلح،اصلاح،مصلح،مصالحه


صداقت=صدق،صادق،صدقه،صدیق،صدیقه،مصداق،صداق،تصدیق،مصدق


اعتراف=معرفت،معترف،معارفه،تعارف،متعارف ،معرفی،معرف


وضع=واضع،موضوع،تواضع،متواضع


افتخار=فخر،فاخر،فخار، مفتخر، تفاخر


نظام=نظم،ناظم،منظوم،منظومه،تنظیم،منظم،انتظام،منتظم


حفظ=حفاظت،حفاظ،حفیظ،حافظ،حافظه،محفوظ،محفظه،محافظت،محافظ


متعال=علو،علوی،علی،علوی،عالی،اعلی،علیه،معلی،تعالی،اعتلا،


درس4تبسم = متبسم


معنا = معنوی، یعنی، اعتناء ، عنایت


تشبیه = شباهت، اشتباه، تشبیه ، مشبه ، مشابهت ، مشابه


لذّت = لذیذ ، التذاذ – تَلَذُّذ


موج = موّاج


علایق = مُعَلّق ، تَعلُّق ، مُتَعلِّق

مطالب = طلب ، طالب ، مطلوب ، مُطالبه


تأمل = اَمَل


بصیرت = بَصر ، باصر ، بصیر ، مبصر ، تبصره


خطّ = خطّاط – خطوط ، خِطِّه


تصاویر = صورت – تصوّر ، تصویر ، مصوّر ، صُوَر ، متصوِّر


محبت = حب ، محبوب ، حبیب ، مستحب ، محب ، تحبیب


درس 5


اذیّت = مُوذی


تصمیم = صمیم ، مُصمَّم


نصف = انصاف ، منصف


معلوم = علم ، عالم ، علیم ، معلّم ، اعلامیّه ، تعلیم ، مُتعلّم ، تَعَلُّم


رضایت = رضا ، رضوی ، راضی ، رضوان ، رَضی ، مرتضی


سعی = ساعی


شرط = مشروط ، مشروطه ، مشروطیّت


عجیب = عجب ، اعجاب ، اعجوبه ، تعجب ، متعجب
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

شراره

عضو فعال

هم خانواده کلمات​

( ج م ع) جامع - مجموع - جمع - اجماع - جمیع - تجمیع - تجمع - جامعه - جمعه - جماعت

( س ج د) ساجد - سجده - سجود - سجاد - مسجد - مساجد

( ن ظ م) ناظم - منظوم - نظم - تنظیم - منظم - نظام

( ع ل م ) عالم - معلوم - علم - اعلام - علیم - تعلیم - معلم

( ع م ل ) عامل - معمول - عمل - اعمال - معامله - تعامل - اعمال - عوامل - عملیات

( د ر س ) تدریس - مدرس - مدرسه - ادریس - دروس - درس

تحقیق - حقیقت - محقق - حقوق - حق

مراجعه - مرجع - راجع - ارجاع - ترجیع - رجوع

راضی- رضا - رضایت - مرتضی - رضی

مشاور - مشورت - شورا - شور - مشاوره

مقصد - مقصود - مقاصد - قصد - اقتصاد - قاصد

تعرض - تعریض - اعتراض - معترض - عرض - عروض

معارف - تعریف - عارف - معروف - عرفا - عرفه - معرف

شهید - شهادت - شهدا - مشهد - شهد

ضعیف - ضعف - تضعیف - مستضعف - ضعفا - مضاعف

ناصر - منصور - نصیر - انصار - نصرت

عجیب_ عجایب_تعجب_عجب_اعجوبه

لطف_لطافت_لطیف_الطاف

فعل_فاعل_مفعول_ فعالیت_فعالجاهل - مجهول - جهالت - جهل

شاعر - شاعره - مشاعره - شعار - شعر - شعور - شعرا

قدس - مقدس - قداست - تقدیس

حضور - حاضر - حضار - حضرت - محضر - احضار

شریف - مشرف - اشرف - شرافت - تشریف

عظیم - اعظم - عظمت - عظمی - معظم - عظیمه

ساکت - سکوت

اتحاد_متحد

منتظر _انتظار

اکرم - کریم - کرامت - مکرمه - تکریم

کتاب - کاتب - مکتوب - کتب - مکتب

لفظ - تلفظ - الفاظ

عزت - عزیز - عز - معزز

ظاهر - مظهر - ظهور - مظاهر - اظهار - ظواهر

محبت - حبیب - محبوب - حب

مثل - امثال - مثال

قطع - مقطع - قاطع - قطعه

حفظ - حافظ - حفاظت - محفوظ - محافظت - حفاظ - محافظ - حافظه - حافظیه

اعتدال - معتدل - تعدیل - متعادل - معدل - عدل - عدالت

صادق - مصدق - صداقت - تصدیق - صدق - مصادیق - صدقه
 

ستاره_قطبی

عضو فعال

هم خانواده های فارسی سوم ابتدایی :


جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعیت – جامع

حاصل : تحصیل – محصول – محصل - حصول
حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ – محفظه
حس : حساس – محسوس – احساس
حرکت : حرکات : محرک – تحریک – تحرک – متحرک
خبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات
زحمت : مزاحم – مزاحمت – زحمات
سفر : مسافر – مسافرت
شغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل
علم : عالم – معلوم – تعلیم – تعلم – معلم/علوم
فکر : افکار – متفکر – فکور – تفکر
قصد : قاصد – مقصود – مقصد
کتاب : مکتوب – کاتب – مکتب
کشف : کاشف – اکتشاف – مکتشف
اشتیاق : شوق – مشتاق – مشوق – تشویق
میلاد : مولود – ولد – ولادت
میراث : ارث – وارث – وراثت – ورثه
نظم : ناظم – منظم – تنظیم
جز : اجزا – مجزا
حق : حقیقت – حقایق – حقوق –حقانیت –تحقیق
محل و محله
احترام و محترم
فعال و فعالیت
طفل و اطفال
ولی و اولیا
فکر و افکار
مدرسه و مدارس
حال و احوال
معروف و معرف
صلح و مصالحه
محیط و احاطه
اختراع و مخترع
حفظ ، حافظ
محافظ و محافظت
نظم ، ناظم
منظم و تنظیم
عجیب و عجایب
خارج ، خروج و مخرج
عدل ، عادل و عدالت
مسئله و مسائل
لحظه و لحظات
ضعیف ، ضعف و ضعفا
شجاع و شجاعت
مرمت و ترمیم
صدمه و صدمات
معالجه و علاج
هاجر ، مهاجر و هجرت
منتظر و انتظار
غروب ، غرب و مغرب
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا