• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده های هفتم

هم خانواده های هفتمدرس1


اساس= اساساً،تاسیس،مؤسس،مؤسسه.


مونس=انس،مانوس،انیس


عنایت=یعنی،معنی،معنوی،اعتنا


الهی=ا...


ظلمت=ظٌلام،مظلم


توفیق= وفاق، وفق،موافقت، موافق، موفق، موفقیت ،توافق


موضوع=وضع،واضع،تواضع،متواضع،وضعیت


فارغ= فراغت، فارغ البال،استفراغ


زائر=زیارت،زوار


حُرم=حَرام، حُرمت،حِرمان،مُحّرّم،مُحَرم،حریم،محروم،احترام،تحریم


تفریح=فرح،مُفرَح


طفولیت=طفل،طُفیل


تعبد:تَعبُد،عبادت،معبد،عُبید،عابد،معبود،عبودیت،عَبد


طایفه=طوایف


خَلق=خلقت،خالق،خلاق،مخلوق

د ر س 2


فهمیدن=مفهوم،فهیم،تفاهم،تفهیم


غرق=غریق،غرقاب


هیجان=مهیج، تهیج


معرف=عرفان،عارف، تعریف


کشف=کاشف،مکشوف،اکتشاف،مکتشف،مکاشفه


طبیعت=طبع،مطبوع


روح=روحیه،روحانی


عظمت=عَظیم، ،اَعظم،عُظما،تعظیم،مُعظم


جلال=جلالت ،جلیل،اَجل،جل، تجلیل،مجلل


لمس=لالمسه،ملموس،التماس،مُلتمس


اعجاز= عجز ،عاجز،عجوز،عجوزه، معجزه

لطیف= لطف، لطفا، لطیفه، لطافت،ملاطفت


مذاب= ذوب


مزرعه=زرع ،زراعت،مرزع، زارع


دعا=دعوت،داعی،داعیه،دعوا،دعوی،ادعا،مدعی،تداعی


ادب= ادیب،تاٌدیب،مودب


نقطعه=منقوط


نظر=نظریه،نظیر،ناظر،نظاره،منظر ،تناظر،انتظار،مناظره

د رس 3


تحلیل=منحل،حلال،محلول، انحلال ،لاینحل


عنوان= عناوین


مشاهده=شهادت،شهود،شاهد،شهید،مشهد،تشهد،استشهاد


مختلف=خلف،خلافت،خلیفه ،خلف،خلاف،مخالف،اختلاف


خطا=خاطی


صلاح=صلاحیت،مصلحت،صلح،صالح،صالحه،اصلح،اصلاح،مصلح،مصالحه


صداقت=صدق،صادق،صدقه،صدیق،صدیقه،مصداق،صداق،تصدیق،مصدق


اعتراف=معرفت،معترف،معارفه،تعارف،متعارف ،معرفی،معرف


وضع=واضع،موضوع،تواضع،متواضع


افتخار=فخر،فاخر،فخار، مفتخر، تفاخر


نظام=نظم،ناظم،منظوم،منظومه،تنظیم،منظم،انتظام،منتظم


حفظ=حفاظت،حفاظ،حفیظ،حافظ،حافظه،محفوظ،محفظه،محافظت،محافظ


متعال=علو،علوی،علی،علوی،عالی،اعلی،علیه،معلی،تعالی،اعتلا،


درس4تبسم = متبسم


معنا = معنوی، یعنی، اعتناء ، عنایت


تشبیه = شباهت، اشتباه، تشبیه ، مشبه ، مشابهت ، مشابه


لذّت = لذیذ ، التذاذ – تَلَذُّذ


موج = موّاج


علایق = مُعَلّق ، تَعلُّق ، مُتَعلِّق

مطالب = طلب ، طالب ، مطلوب ، مُطالبه


تأمل = اَمَل


بصیرت = بَصر ، باصر ، بصیر ، مبصر ، تبصره


خطّ = خطّاط – خطوط ، خِطِّه


تصاویر = صورت – تصوّر ، تصویر ، مصوّر ، صُوَر ، متصوِّر


محبت = حب ، محبوب ، حبیب ، مستحب ، محب ، تحبیب


درس 5


اذیّت = مُوذی


تصمیم = صمیم ، مُصمَّم


نصف = انصاف ، منصف


معلوم = علم ، عالم ، علیم ، معلّم ، اعلامیّه ، تعلیم ، مُتعلّم ، تَعَلُّم


رضایت = رضا ، رضوی ، راضی ، رضوان ، رَضی ، مرتضی


سعی = ساعی


شرط = مشروط ، مشروطه ، مشروطیّت


عجیب = عجب ، اعجاب ، اعجوبه ، تعجب ، متعجب
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

شراره

عضو فعال

هم خانواده کلمات​

( ج م ع) جامع - مجموع - جمع - اجماع - جمیع - تجمیع - تجمع - جامعه - جمعه - جماعت

( س ج د) ساجد - سجده - سجود - سجاد - مسجد - مساجد

( ن ظ م) ناظم - منظوم - نظم - تنظیم - منظم - نظام

( ع ل م ) عالم - معلوم - علم - اعلام - علیم - تعلیم - معلم

( ع م ل ) عامل - معمول - عمل - اعمال - معامله - تعامل - اعمال - عوامل - عملیات

( د ر س ) تدریس - مدرس - مدرسه - ادریس - دروس - درس

تحقیق - حقیقت - محقق - حقوق - حق

مراجعه - مرجع - راجع - ارجاع - ترجیع - رجوع

راضی- رضا - رضایت - مرتضی - رضی

مشاور - مشورت - شورا - شور - مشاوره

مقصد - مقصود - مقاصد - قصد - اقتصاد - قاصد

تعرض - تعریض - اعتراض - معترض - عرض - عروض

معارف - تعریف - عارف - معروف - عرفا - عرفه - معرف

شهید - شهادت - شهدا - مشهد - شهد

ضعیف - ضعف - تضعیف - مستضعف - ضعفا - مضاعف

ناصر - منصور - نصیر - انصار - نصرت

عجیب_ عجایب_تعجب_عجب_اعجوبه

لطف_لطافت_لطیف_الطاف

فعل_فاعل_مفعول_ فعالیت_فعالجاهل - مجهول - جهالت - جهل

شاعر - شاعره - مشاعره - شعار - شعر - شعور - شعرا

قدس - مقدس - قداست - تقدیس

حضور - حاضر - حضار - حضرت - محضر - احضار

شریف - مشرف - اشرف - شرافت - تشریف

عظیم - اعظم - عظمت - عظمی - معظم - عظیمه

ساکت - سکوت

اتحاد_متحد

منتظر _انتظار

اکرم - کریم - کرامت - مکرمه - تکریم

کتاب - کاتب - مکتوب - کتب - مکتب

لفظ - تلفظ - الفاظ

عزت - عزیز - عز - معزز

ظاهر - مظهر - ظهور - مظاهر - اظهار - ظواهر

محبت - حبیب - محبوب - حب

مثل - امثال - مثال

قطع - مقطع - قاطع - قطعه

حفظ - حافظ - حفاظت - محفوظ - محافظت - حفاظ - محافظ - حافظه - حافظیه

اعتدال - معتدل - تعدیل - متعادل - معدل - عدل - عدالت

صادق - مصدق - صداقت - تصدیق - صدق - مصادیق - صدقه
 

ستاره_قطبی

عضو فعال

هم خانواده های فارسی سوم ابتدایی :


جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعیت – جامع

حاصل : تحصیل – محصول – محصل - حصول
حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ – محفظه
حس : حساس – محسوس – احساس
حرکت : حرکات : محرک – تحریک – تحرک – متحرک
خبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات
زحمت : مزاحم – مزاحمت – زحمات
سفر : مسافر – مسافرت
شغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل
علم : عالم – معلوم – تعلیم – تعلم – معلم/علوم
فکر : افکار – متفکر – فکور – تفکر
قصد : قاصد – مقصود – مقصد
کتاب : مکتوب – کاتب – مکتب
کشف : کاشف – اکتشاف – مکتشف
اشتیاق : شوق – مشتاق – مشوق – تشویق
میلاد : مولود – ولد – ولادت
میراث : ارث – وارث – وراثت – ورثه
نظم : ناظم – منظم – تنظیم
جز : اجزا – مجزا
حق : حقیقت – حقایق – حقوق –حقانیت –تحقیق
محل و محله
احترام و محترم
فعال و فعالیت
طفل و اطفال
ولی و اولیا
فکر و افکار
مدرسه و مدارس
حال و احوال
معروف و معرف
صلح و مصالحه
محیط و احاطه
اختراع و مخترع
حفظ ، حافظ
محافظ و محافظت
نظم ، ناظم
منظم و تنظیم
عجیب و عجایب
خارج ، خروج و مخرج
عدل ، عادل و عدالت
مسئله و مسائل
لحظه و لحظات
ضعیف ، ضعف و ضعفا
شجاع و شجاعت
مرمت و ترمیم
صدمه و صدمات
معالجه و علاج
هاجر ، مهاجر و هجرت
منتظر و انتظار
غروب ، غرب و مغرب
 

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا