هم خانواده ها و متضاد های درس 12 کلاس ششم

هم خانواده ها و متضاد های درس 12


هم خانواده های متن «دوستی»

حکیم: حاکم، حکما، حکم، محکوم

پرسید: پرسش، پرسان، پرسشگر

احسان: حُسن، تحسین، مُحسن، اَحسن، احسنت، مَحاسن

کهن: کهنه، کهنسال

طلب: طالب، مطلوب

نیکویی: نیکو، نیکان

سازگاری: سازش، سازنده، سازمان

مشفق: شفیق، شفقّت

متضاد های متن «دوستی»
زنده ≠ مرده مرد≠ زن

دوست ≠ دشمن بِه ≠ بد

بی دوست ≠ دوستدار حکیم≠ نادان

بهتر≠ بدتر اندیشه ≠ جهل

احسان ≠ خساست طلب ≠ دادن

کهن ≠ نو نیکویی ≠ بدی

سازگاری ≠ نا سازگاری مشفق ≠ نا مهربان

یکدل ≠ ریاکار

هم خانواده های متن «مشاوره»
مشاورت: مشاوره، شورا، مشورت

قوی: مُقَوی، اَقویا، قُوا، تقویت

آزمود: آزمایش، آزمودن، آزمایشگاه، آزمون

ولایت: والی، ولی، اولیا، مُتِوَلّی

تدبیر: تَدَبُّر، مُدبِّر

معجزه: اعجاز

تعالی: مُتعالی، عالی، مَعالی، علی

امر: اوامر، امیر، امارت، اُمرا

مهم: اَهَم، مُهمّات

ضعیف: تضعیف، ضعف

فضیلت: فضل، فضایل، فاضل، اَفضل، فُضلا

متضاد های متن «مشاورت»
مشورت≠ خود رایی برابر≠ نا برابر

قوی رایی ≠ ضعیف رایی تدبیر≠ بی تدبیری

بیشتر≠ کمتر دانایان≠ جاهلان

نیازموده≠ آزموده، آموزش دیده پیران ≠ جوانان

آزموده ≠ نا آزموده جهان دیدگان ≠ بی تجربه ها

سرد ≠ گرم خاطر تیز تر≠ جاهل تر، کند فهم

متّفق≠ مخالف نیکو≠ نا پسند
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا