هم خانواده مقاومت چیست ?

گرند

عضو انجمن
تمامی هم خانواده های واژه مقاومت ؟
واژه های هم خانواده « مقاومت » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. مقاوم
  2. قوام

لغت نامه دهخدا
مقاومت [ م ُ وَ / وِ م َ ] ( از ع ، اِمص ) ایستادگی و برابری و مقابلی، مقاومة، پافشاری، ایستادگی. استقامت، پایداری ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ) : جز جنگ و مقاومت روی ندارد.

بشارتی

عضو انجمن
  1. مقاوم
  2. قوام

لغت نامه دهخدا
مقاومت [ م ُ وَ / وِ م َ ] ( از ع ، اِمص ) ایستادگی و برابری و مقابلی، مقاومة، پافشاری، ایستادگی. استقامت، پایداری ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ) : جز جنگ و مقاومت روی ندارد.

 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا