هم خانواده اعلام ?

گرند

عضو انجمن
هم خانواده اعلام چیست ?
تمامی هم خانواده های واژه اعلام ؟
واژه های هم خانواده « اعلام » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. اعلامیه
  2. اعلامی
  3. اعلامات
  4. علم
  5. علوم
  6. تعلم
  7. تعلیمات🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا