هم خانواده اتحاد چیست ?

شراره

عضو انجمن

هم خانواده اتحاد​

تمامی هم خانواد های واژه « اتحاد » را نام ببرید ؟ هم خانواده های اتحاد را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
 1. وحدت
 2. متحد
 3. واحد
 4. وحید
 5. متحده
 6. اتحادیه

مترادف اتحاد: ائتلاف، اتصال، اتفاق، پیوستگی، پیوند، توافق، وحدت، همبستگی، هم دستی، همدلی، همراهی، یکدلی، یگانگی

متضاد اتحاد: اختلاف

برابر پارسی: همبستگی، هماهنگی، یک پارچگی، یگانگی

فرهنگ معین
اتحاد
(اِ تِّ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) یکی شدن، یگانگی کردن . ۲ - (اِمص .) سازگاری، توافق . ۳ - اجتماع، وحدت .
فرهنگ فارسی عمید
اتحاد
۱. یکی شدن، یگانگی کردن.
۲. یگانگی داشتن، یگانگی، همدستی.
۳. (ریاضی) تساوی ای که یک یا چند متغیر دارد و به ازای همۀ مقادیر متغیرها صدق می کند.

خسرو

عضو انجمن
 1. وحدت
 2. متحد
 3. واحد
 4. وحید
 5. متحده
 6. اتحادیه

مترادف اتحاد: ائتلاف، اتصال، اتفاق، پیوستگی، پیوند، توافق، وحدت، همبستگی، هم دستی، همدلی، همراهی، یکدلی، یگانگی

متضاد اتحاد: اختلاف

برابر پارسی: همبستگی، هماهنگی، یک پارچگی، یگانگی

فرهنگ معین
اتحاد
(اِ تِّ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) یکی شدن، یگانگی کردن . ۲ - (اِمص .) سازگاری، توافق . ۳ - اجتماع، وحدت .
فرهنگ فارسی عمید
اتحاد
۱. یکی شدن، یگانگی کردن.
۲. یگانگی داشتن، یگانگی، همدستی.
۳. (ریاضی) تساوی ای که یک یا چند متغیر دارد و به ازای همۀ مقادیر متغیرها صدق می کند.
 
پاسخ درست
موضوعات مشابه
نویسنده عنوان انجمن پاسخ ها تاریخ
NAZILA هم خانواده معین زبان فارسی 1
دکتر_رضایی هم خانواده حس زبان فارسی 1
stabekiove هم خانواده اعم زبان فارسی 1
farideh هم خانواده ترغیب چیست ? زبان فارسی 1
آقای_مهندس هم خانواده هضم چیست ? زبان فارسی 1

موضوعات مشابه

این وسایت توسط ایکس زد ان هاستینگ میزبانی و پشتیبانی میشود.جهت خرید هاست کلیک کنید .
بالا