هم خانواده فقر چیست ?

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت

هم خانواده فقر​

هم خانواده واژه فقر چیست ؟
تمامی هم خانواده های فقر را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
 • فقرا
 • فقیر
 • اِفتَقَرَ
 • اِفتقار
 • إِفقار
 • أَفْقُر
 • تَفَقَّرَ
 • تَفاقَرَ
 • تفقير
 • فَقَار
 • فَقَارة
 • فَقَائِرُ
 • فَقَرَ
 • فَقَرة
 • فَقاريّ
 • فَقاريّات
 • فَقير
 • فُقَراءُ
 • فُقور
 • فِقريّ
 • فاقِرة
 • فواقِر
 • مَفاقِر
 • مُفتَقِر
 • مُفقَر
 • متفاقِر

مترادف فقر: استیصال، افلاس، بی چیزی، بی نوایی، تنگدستی، تنگی، تهیدستی، حاجتمندی، درماندگی، درویشی، عسرت، فاقه، فلاکت، مستمندی، گدایی، مسکنت، نداری، نیازمندی، نیستی

متضاد فقر: غنا

برابر پارسی: تهیدستی، بینوایی، تنگدستی، مستمندی، نداری


معنی فقر در فرهنگ معین​

فقر
(فَ قْ) [ ع . ] (اِمص .)تهیدستی ، تنگدستی .

معنی فقر در فرهنگ فارسی عمید​

...​

شراره

عضو فعال
 • فقرا
 • فقیر
 • اِفتَقَرَ
 • اِفتقار
 • إِفقار
 • أَفْقُر
 • تَفَقَّرَ
 • تَفاقَرَ
 • تفقير
 • فَقَار
 • فَقَارة
 • فَقَائِرُ
 • فَقَرَ
 • فَقَرة
 • فَقاريّ
 • فَقاريّات
 • فَقير
 • فُقَراءُ
 • فُقور
 • فِقريّ
 • فاقِرة
 • فواقِر
 • مَفاقِر
 • مُفتَقِر
 • مُفقَر
 • متفاقِر

مترادف فقر: استیصال، افلاس، بی چیزی، بی نوایی، تنگدستی، تنگی، تهیدستی، حاجتمندی، درماندگی، درویشی، عسرت، فاقه، فلاکت، مستمندی، گدایی، مسکنت، نداری، نیازمندی، نیستی

متضاد فقر: غنا

برابر پارسی: تهیدستی، بینوایی، تنگدستی، مستمندی، نداری


معنی فقر در فرهنگ معین​

فقر
(فَ قْ) [ ع . ] (اِمص .)تهیدستی ، تنگدستی .

معنی فقر در فرهنگ فارسی عمید​


فقر
۱. تنگ دستی، تهیدستی، ناداری، درویشی.
۲. کمبود چیزی: فقر آهن در بدن.
۳. (تصوف) [قدیمی] از مراحل سلوک که عبارت است از نیازمندی به خدای تعالی و بی نیازی از خلق.
۴. [قدیمی] احتیاج.
= فقره

 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا