هم خانواده معلوم

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده معلوم چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه معلوم ؟
واژه های هم خانواده « معلوم » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. علم
 2. علمی
 3. معلم
 4. عالم
 5. معلومات
 6. متعلم
 7. تعلم
 8. تعلیم
 9. تعلیماتی
 10. اعلم
 11. استعلام

مترادف معلوم: آشکار، آشکارا، پیدا، دانسته، روشن، شناخته، شناخته شده، ظاهر، عیان، فاش، محرز، مرئی، مشخص، مشهود، معین، نمایان، واضح، هویدا

متضاد معلوم: مجهول، نامعلوم

برابر پارسی: دانسته، نمایان، آشکار

RAFSANJANI

عضو انجمن
 1. علم
 2. علمی
 3. معلم
 4. عالم
 5. معلومات
 6. متعلم
 7. تعلم
 8. تعلیم
 9. تعلیماتی
 10. اعلم
 11. استعلام

مترادف معلوم: آشکار، آشکارا، پیدا، دانسته، روشن، شناخته، شناخته شده، ظاهر، عیان، فاش، محرز، مرئی، مشخص، مشهود، معین، نمایان، واضح، هویدا

متضاد معلوم: مجهول، نامعلوم

برابر پارسی: دانسته، نمایان، آشکار

 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا