هم خانواده مرض ?

Nahid

عضو انجمن
هم خانواده های واژه مرض را نام ببرید ?
تمام هم خانواده های مرض چیستند ?
 
پاسخ درست
  1. امراض
  2. مریضی
  3. ممروض : کسی که بیمار شده
  4. تمارض
  5. متمرض🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا