• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده عیب

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده عیب چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه عیب ؟
واژه های هم خانواده « عیب » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. معیوب
  2. عیوب

مترادف عیب: آهو، صدمه، علت، فساد، منقصت، نقصان، نقص، نقیصه، وصمت، تقصیر، خرده، خطا، بدی، زشتی، شایبه، معرت، رسوایی، عار

برابر پارسی: بدی، آک، کمبود، لغزش

RAFSANJANI

عضو انجمن
  1. معیوب
  2. عیوب

مترادف عیب: آهو، صدمه، علت، فساد، منقصت، نقصان، نقص، نقیصه، وصمت، تقصیر، خرده، خطا، بدی، زشتی، شایبه، معرت، رسوایی، عار

برابر پارسی: بدی، آک، کمبود، لغزش

 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , امداد خودرو
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا