هم خانواده لحاظ

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده لحاظ چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه لحاظ ؟
واژه های هم خانواده « لحاظ » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. ملاحظه
  2. ملاحظات
  3. ملحوظ
مترادف لحاظ: دید، ملاحظه، نظر، نگرش، دیدگاه، زاویه، منظر

برابر پارسی: نگرش، نگر، دید، رو، دیدگاه🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا