• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده قطع

Sharifimoghaddam

تازه وارد

هم خانواده قطع چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه قطع ؟
واژه های هم خانواده « قطع » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. قطعنامه
 2. مقطوع
 3. مقطع
 4. مقاطع
 5. قطعی
 6. منقطع
 7. اقطاع
 8. تقاطع
 9. مقطعه

مترادف قطع: انقطاع، برش، جدایی، فک، بریده، جدا، گسسته، گسیخته، بریدن، گسستن، گسیختن، بریدگی، گسیختگی، قطعه، اندازه، قالب، یقین

متضاد قطع: وصل

برابر پارسی: بریدن، جداکردن، گسستن

arsam

عضو انجمن
 1. قطعنامه
 2. مقطوع
 3. مقطع
 4. مقاطع
 5. قطعی
 6. منقطع
 7. اقطاع
 8. تقاطع
 9. مقطعه

مترادف قطع: انقطاع، برش، جدایی، فک، بریده، جدا، گسسته، گسیخته، بریدن، گسستن، گسیختن، بریدگی، گسیختگی، قطعه، اندازه، قالب، یقین

متضاد قطع: وصل

برابر پارسی: بریدن، جداکردن، گسستن

 
پاسخ درست

🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا