هم خانواده قطع

Sharifimoghaddam

تازه وارد

هم خانواده قطع چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه قطع ؟
واژه های هم خانواده « قطع » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. قطعنامه
 2. مقطوع
 3. مقطع
 4. مقاطع
 5. قطعی
 6. منقطع
 7. اقطاع
 8. تقاطع
 9. مقطعه

مترادف قطع: انقطاع، برش، جدایی، فک، بریده، جدا، گسسته، گسیخته، بریدن، گسستن، گسیختن، بریدگی، گسیختگی، قطعه، اندازه، قالب، یقین

متضاد قطع: وصل

برابر پارسی: بریدن، جداکردن، گسستن

arsam

عضو انجمن
 1. قطعنامه
 2. مقطوع
 3. مقطع
 4. مقاطع
 5. قطعی
 6. منقطع
 7. اقطاع
 8. تقاطع
 9. مقطعه

مترادف قطع: انقطاع، برش، جدایی، فک، بریده، جدا، گسسته، گسیخته، بریدن، گسستن، گسیختن، بریدگی، گسیختگی، قطعه، اندازه، قالب، یقین

متضاد قطع: وصل

برابر پارسی: بریدن، جداکردن، گسستن

 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا