هم خانواده تبلیغ ?

Nahid

عضو انجمن
تمامی هم خانواده های واژه «تبلیغ» را نام ببرید.
هم خانواده تبلیغ چی میشه ؟
 
پاسخ درست
 1. مبلغ
 2. تبلیغات
 3. تبلیغاتی
 4. بلغ
 5. ابلاغ
 6. مبلغین

مترادف تبلیغ: آگهی، ابلاغ، اشاعه، پروپاگاند، ترویج، ابلاغ کردن، رسانیدن، اشاعه دادن، ترویج کردن

برابر پارسی: رساندن پیام، آگهی، آوازه گری، پیام رسانی، گسترش، نمایاندن آگهی

gameup

تازه وارد
 1. مبلغ
 2. تبلیغات
 3. تبلیغاتی
 4. بلغ
 5. ابلاغ
 6. مبلغین

مترادف تبلیغ: آگهی، ابلاغ، اشاعه، پروپاگاند، ترویج، ابلاغ کردن، رسانیدن، اشاعه دادن، ترویج کردن

برابر پارسی: رساندن پیام، آگهی، آوازه گری، پیام رسانی، گسترش، نمایاندن آگهی
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا