هم خانواده تعلیم ?

پاسخ درست
 • عالم
 • علم
 • معلومات
 • تعلیم
 • تعلیمات
 • الاستعلامات
 • علوم
 • معلوم
 • اعلم
 • استعلام
 • معلم🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا