هم خانواده داوری چیست ?

محمد

عضو انجمن

هم خانواده داوری​

تمامی هم خانواده های واژه داوری ؟
واژه های هم خانواده « داوری » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. داور
  2. داوران
معنی داور: حاکم، حکم، قاضی، میانجی، هیربد🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا