هم خانواده جذاب

zanyar

عضو انجمن

هم خانواده جذاب چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه جذاب؟
واژه های هم خانواده « جذاب » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. جذب
  2. جاذبه
  3. جاذب
  4. مجذوب
  5. انجذب
  6. مجذوبات

مترادف جذاب: فریبنده، گیرا، تودل برو، دلربا، زیبا، ملیح، خوشایند، دلپذیر، دلکش

driver

عضو فعال
می توان از مترادف های دیگری مانند چشمگیر، گیرا، دلبر، دلربا، فریبا، دل‌فریب، دل‌انگیز، دل‌کش، دل‌نواز، دل‌نشین، دل‌چسب، جان‌فزا، جان‌افروز، جان‌پرور، جان‌نواز، جان‌فزا، جان‌افروز، جان‌پرور، جان‌نواز نیز استفاده کرد.
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا