هم خانواده انجم

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده انجم چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه انجم ؟
واژه های هم خانواده « انجم » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. منجم
  2. نجمه
  3. نجوم
  4. نجومی
  5. نجم
  6. تنجيم : علم احکام نجوم
  7. نَجَام : ستاره شناس.
  8. مُتَنَجِم : منجم و ستاره شناس.

مترادف انجم: اختران، ستارگان، سها، کوکب ها🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا