هم خانواده انتظار چیست ?

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت

هم خانواده انتظار​

هم خانواده واژه انتظار چیست ؟
تمامی هم خانواده های انتظار را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
 • نظر
 • ناظر
 • منظور
 • منتظر
 • منظره
 • نظارت
مترادف انتظار: آرزو، امید، توقع، چشمداشت، شکیب، شکیبایی، صبر، نگرش

برابر پارسی: چشمداشت، چشم براه بودن، چشم داشتن

لغت نامه دهخدا​


انتظار. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) چشم داشتن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (مصادر زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ). ترقب و توقع. (از اقرب الموارد). چیزی را چشم داشتن. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). ارتقاب. توقع. تربص. ترقب. (از یادداشت مؤلف ). || درنگ کردن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). مکث. لبث. (از یادداشت مؤلف ). || (اِمص ) نگرانی و چشم داشتگی و برمر و برمور و پرمر و پیوس و امیدواری. (ناظم الاطباء). چشم داشت. چشم داشتگی. نگرانی. (از فرهنگ فارسی معین ). ترقب. ترصد. تربص. پرموز. پرموزه. پرمون. چشم براهی. چشم...

شراره

عضو فعال
 • نظر
 • ناظر
 • منظور
 • منتظر
 • منظره
 • نظارت
مترادف انتظار: آرزو، امید، توقع، چشمداشت، شکیب، شکیبایی، صبر، نگرش

برابر پارسی: چشمداشت، چشم براه بودن، چشم داشتن

لغت نامه دهخدا​


انتظار. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) چشم داشتن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (مصادر زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ). ترقب و توقع. (از اقرب الموارد). چیزی را چشم داشتن. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). ارتقاب. توقع. تربص. ترقب. (از یادداشت مؤلف ). || درنگ کردن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). مکث. لبث. (از یادداشت مؤلف ). || (اِمص ) نگرانی و چشم داشتگی و برمر و برمور و پرمر و پیوس و امیدواری. (ناظم الاطباء). چشم داشت. چشم داشتگی. نگرانی. (از فرهنگ فارسی معین ). ترقب. ترصد. تربص. پرموز. پرموزه. پرمون. چشم براهی. چشم درراهی. الچخت. (از یادداشت مؤلف ) :
این مراد عاجلش حاصل کند بی اجتهاد
وآن هوای آجلش حاصل کند بی انتظار.
منوچهری.
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا