• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

متضاد کلمه متعاقبا ?

شراره

عضو فعال

متضاد کلمه متعاقبا​

تمامی کلمات متضاد با متعاقبا را نام ببرید ؟
 

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , دانلود آهنگ جدید
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا