• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

تعبیر خواب طلاق چیست ?

farhad1385

عضو انجمن
تعبیر خواب طلاق به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

نود درصد کسانی که همسر خویش را طلاق می دهند یا ازدواج هایی که به متارکه و جدایی می انجامد همراه با ندامت و ملامت و پشیمانی و سرزنش است و به همین علت است که غالبا رجوع اتفاق می افتد و زوجین با ابراز پشیمانی به سوی یکدیگر باز می گردند به خصوص اگر صاحب فرزند یا فرزندانی باشند. زمینه تعبیر فوق و اطلاق ندامت به امر طلاق در خواب نیز همین است. چنانچه در خواب ببینید که همسری دارید و او را طلاق داده اید کاری می کنید که از انجام آن خشنود نمی شوید.شما را ملامت می کنند
 

زهرا

عضو انجمن
لوک اویتنهاو می گوید :


طلاق گرفتن به این معنا است که شما را به خاطر یک خطا تنبیه می کنند.


آنلی بیتون می گوید :


اگر زنان خواب ببینند از شوهرشان جدا می شوند ، به این معنا است که در اثر بی وفایی عشاق گوشه گیر می شود.
 

shaho

عضو انجمن
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کسی زنش را طلاق داد و او یک زن بیش نبود، دلیل شرف و بزرگی بود. اگر او را زنی دیگر یا کنیزکی بود، دلیل که در بزرگی او نقصان شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند زن را طلاق داد، دلیل که کاری کند که از آن پشیمان شود.تعبیر خواب طلاق گرفتن فردی دیگر

این خواب به شما هشدار می دهد که باید همسر خود را بیشتر جدی بگیرید و بیشتر مراقب چیزهایی که می گویید یا کارهایی که انجام می دهید باشید. شاید به تازگی او را از خود رنجانده اید و احساس ناخوشایندی را در او به وجود آورده اید.

رفتار نادرست شما اکنون احساس بدی را نسبت به کاری که انجام داده اید در شما به وجود آورده است. باید سعی کنید احساس واقعی خود را نشان دهید و به این ترتیب رفتار ناپسند خود را جبران کنید.
 

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , دانلود آهنگ , امداد ام وی ام
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا