تعبیر خواب دمپایی چیست ?

farid

عضو انجمن
تعبیر خواب دمپایی سفید
دمپایی سفید داشتن و یا خریدن به معنی سفید بختی در انتخاب همسر و یا کار است و نشان دهنده این است که در زندگی سربلند و سر افراز خواهید بود.

تعبیر خواب دمپایی سبز
دمپایی سبز خریدن و یا داشتن نشانه دیانت و سربلندی و درستکاری شریک زندگی و یا شریک کاری شما و البته خود شماست. اگر این دمپایی را در خواب به پا داشته باشید، بین شما و زوج زندگی و یا کاری شما، صمیمیت و مهربانی و درستی حکمفرما خواهد بود.
 

shaho

عضو انجمن
تعبیر خواب دمپایی قرمز
اگر زنی خواب ببیند که دمپایی قرمز بر پای دارد، همسری خواهد داشت که باعث شادی و مسرت او خواهد شد و یا شغلی خواهد داشت که به او زندگی بخشیده و باعث شادی او و ارتقای روحیه زنده بودن در او خواهد داشت. اگر مردی خواب ببیند که دمپایی قرمز به پا دارد، همسرش موجب عصبانیت او می شود و یا در کاری که دارد پرخاشجو خواهد بود و از اتفاقاتی که در شرف روی دادن هستند، احساس عدم رضایت و عصبانیت خواهد کرد.
تعبیر خواب دمپایی آبی
رنگ آبی در خواب نشانه رویا ها و آرزوهاست. اگر خواب ببینید دمپایی آبی خریده اید یا پوشیده اید، به همسری که ایده ال شماست خواهید رسید و یا به سفری رویایی که آرزوی شماست خواهید رفت.

تعبیر خواب دمپایی مشکی
اگر کسی خواب دید که دمپایی مشکی سالم و زیبایی به پا دارد، در زندگی و کار خود با عزت و غرور و سربلندی به سر خواهد برد ولی اگر ببیند که دمپایی او پاره و کثیف و مشکی است، از شریک زندگی و یا شریک کاری خود ناراضی است و احتمال جدایی او از کار و یا شریک زندگی اش می رود.

تعبیر خواب دمپایی زرد
دمپایی زرد نشانه ناراحتی و یا بیماری است خصوصا که دمپایی کثیف و یا پاره نیز باشد. اگر خواب ببینید دمپایی زرد به پا دارید، از همسر یا کار خود راضی نیستید.
 

طارمی

تازه وارد

ابراهیم کرمانی می گوید:​

اگر دمپایی نو خرید و در پای کرد، دلیل که زنِ معاشر خواهد.

اگر در وقت رفتن یک دمپایی او بیفتاد، دلیل که از برادر و خواهر جدا شود.

اگر دمپایی او سوخت، دلیل است زنش بمیرد.
 

محمد

تازه وارد

تعبیر خواب دمپایی محمد ابن سیرین :​

اگر درخواب کفش خود را سیاه بیند، دلیل که آن زن توانگر بُود
اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بُود.
 

Husin6544

عضو انجمن

تعبیر خواب دمپایی طبق نظر یونگ

دیدن یا پوشیدن دمپایی در خواب نشانگر این است که از نظر عاطفی تنبلی یا ناامن هستید. شما احساس می کنید در یک موقعیت مکانی جایگاه محکمی ندارید.

تعبیر دیگر این است که پوشیدن دمپایی نشانگر زندگی در خانه ، راحتی یا آرامش است.

این نماد رویایی ممکن است به معنای آرامش باشد. یا بسیار آرام و تنبل هستید.

دیدن یا پوشیدن دمپایی در خواب نشانگر این است که احساس راحتی و راحتی می کنید.

یا شاید شما نیاز به یافتن زمان برای استراحت داشته باشید.
 

موضوعات مشابه

این وسایت توسط ایکس زد ان هاستینگ میزبانی و پشتیبانی میشود.جهت خرید هاست کلیک کنید .
بالا