• اعضایی که در هر بخش 5 مطلب منتشر کنند می توانند برای مدیریت در آن انجمن درخواست بدهند

اخبار روز

در این انجمن می توان در مورد اخبار مختلف بحث کرد

اخبار اقتصادی

اخبار اقتصادی و تحلیل ها مربوطه
1
2
1
2

اخبار سیاسی اجتماعی

اخبار سیاسی اجتماعی
6
22
6
22
هیچ موضوعی در این انجمن وجود ندارد.