تعبیر خواب قندان چیست ?

ستاره_قطبی

عضو فعال

تعبیر خواب قندان​تعبیر خواب قندان نقره :
امام صادق ع :
دیدن نقره در خواب چهار معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.
  • معنی اول دیدن نفره در خواب زن است.
  • معنی دوم دیدن نفره در خواب فرزند است.
  • معنی سوم دیدن نفره در خواب مال است.
  • معنی چهارم دیدن نفره در خواب معیشت زندگی بیننده خواب است.
اگر در خواب خود نقره ببینید معنی خواب شما این است که در بیداری هم نقره به دست می آورید و یا برای شما مشکل و زحمتی به وجود می آید.​

تعبیر خواب قندان.jpg
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

ستاره_قطبی

عضو فعال

تعبیر خواب قندان ابراهیم کرمانی


  • اگر در خواب نقره سالم ببینید معنی خواب شما این است که خبری راست به شما گفته می شود ولی دیدن نقره شکسته در خواب اشاراه به این دارد که خبری دروغ به شما گفته می شود.
  • اگر در خواب دیدی که در کیف تو نقره است معنی خوابت این است که چیزی را به امانت پیش تو می گذارند.
  • اگر در خواب دیدی که نقره های زیادی داری که حساب آنها دست تو نیست معنی خواب این است که گنج پیدا می کنی.
  • اگر در خواب دیدی که کاسی نقره ای داری و یا آفتابه و طشت نقره ای معنی خواب تو این است که مال و اموال زیادی را جمع می کنی.
  • اگر در خواب ببینی که طلا و یا نقره ذوب می کنی معنی خواب تو این است که بر سر زبان مردم میفتی.
 

ستاره_قطبی

عضو فعال

تعبیر خواب قندان ابن سیرین​

محمد بن سیرین گوید : اگر بیند قند خورد، دلیل که به تعجیل کاری کند و از آن پشیمان شود. اگر بیند به خروار قند داشت، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر بیند که قند بفروخت، دلیل زیان بود و خریدن قند بهتر از فروختن بود.
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا