• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

تعبیر خواب خورشید چیست ?

پاسخ درست

گرفتن خورشید

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد:

 • اگر در خواب ببینی که خورشید را از آسمان گرفته‌ای و یا صاحب آن شده‌ای به این معناست که مقام و بزرگی به دست خواهی آورد و یا از نزدیکان و دوستان پادشاه خواهی شد.
 • اگر ببینی خورشید را از جایی غیر از آسمان به دست آورده‌ای که نور و روشنایی ندارد و تیره و تار نیز نمی‌باشد به این معناست که از غم و اندوه رهایی می‌یابی.
جابر مغربى گويد:

 • اگر ببینی آفتاب و ماه و ستاره ها همه در یک جا جمع شده‌اند و تو نیز همه آن‌ها و نورشان را گرفته‌ای نشانگر این است که پادشاه کل جهان خواهی شد و همه مطیع تو خواهند شد.
 • اگر آفتاب و ماه و ستاره‌ها را گرفته‌ای و همه تیره و سیاه هستند به این معنی است که هلاک و نابود خواهی شد.
 • اگر در خواب ببینی که طناب و یا رشته‌ای را که از خورشید آویزان...

samin

عضو انجمن
محمد بن سيرين گويد:
 • خورشید در خواب، پادشاه بزرگوار بود و ماه، وزير او و زهره زن پادشاه و عطارد، دبير پادشاه و مريخ، پهلوان پادشاه و ستارگان ديگر لشگر او بود.
 • دیدن اینکه خورشید می‌لرزد نشانه این است که پادشاه دچار ضرر و زیان می‌شود.
 

driver

عضو انجمن
یوسف نبی (ع) گويد:

 • دیدن خورشید و ماه و ستاره در خواب به این معناست که از سمت خویشان به او حرمت می‌رسد و یا خداوند به او فرزندی عطا می‌کند که از او خیر ببیند.
 • اگر در خواب خورشید را به تنهایی ببیند نشانگر این است که از پادشاه به او نفع می‌رسد.
 

دکتر_رضایی

عضو فعال
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد:
تأويل ديدن آفتاب بر هشت وجه بود.
اول: خليفه.
دوم: سلطان بزرگ.
سوم: رئيس.
چارم: عاملى بر زاد.
پنجم: عدل پادشاه.
ششم: منفعت رعيت.
هفتم: مرد را زن و زن را شوى.
هشتم: كار روشن و نيكو.

و هم او گويد: اگر بيند كه آفتاب را سجده كردى، دليل كه سلطان او را بنوازد و مقرب خود گرداند و كار وى بالا گيرد و عدل و انصاف و امير آن ديار پديد آيد. و شعاع آفتاب به خواب ديدن، ضد آن بود كه گفتم.
 

hashemzhani

عضو انجمن

تعبیر خواب آفتاب گرفتن

یونگ گويد:

 • اگر در خواب ببینید که آفتاب گرفته و برنزه شدید نشانه غرایز اولیه و احساسات طبیعی شماست. این خواب نشانه سخت کوشی نیز هست.
 • اگر ببینید که کس دیگری آفتاب می‌گیرد و برنزه است یعنی شما جنبه‌ای از آن فرد را در خودتان نمی‌شناسید و تأیید نمی‌کنید.
 

niloufar

عضو انجمن

گرفتن خورشید

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد:

 • اگر در خواب ببینی که خورشید را از آسمان گرفته‌ای و یا صاحب آن شده‌ای به این معناست که مقام و بزرگی به دست خواهی آورد و یا از نزدیکان و دوستان پادشاه خواهی شد.
 • اگر ببینی خورشید را از جایی غیر از آسمان به دست آورده‌ای که نور و روشنایی ندارد و تیره و تار نیز نمی‌باشد به این معناست که از غم و اندوه رهایی می‌یابی.
جابر مغربى گويد:

 • اگر ببینی آفتاب و ماه و ستاره ها همه در یک جا جمع شده‌اند و تو نیز همه آن‌ها و نورشان را گرفته‌ای نشانگر این است که پادشاه کل جهان خواهی شد و همه مطیع تو خواهند شد.
 • اگر آفتاب و ماه و ستاره‌ها را گرفته‌ای و همه تیره و سیاه هستند به این معنی است که هلاک و نابود خواهی شد.
 • اگر در خواب ببینی که طناب و یا رشته‌ای را که از خورشید آویزان شده است را گرفته‌ای به این معناست که از پادشاه به تو قدرت و منزلت می‌رسد و اگر آن طناب پاره شود یعنی احترام و منزلت تو از بین می‌رود.
 
پاسخ درست

shaho

عضو انجمن

تعبیر خواب خورشید از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب خورشید منور ، نیکبختی در برنامه هایی که برای خود ریخته اید و افزون کردن مال است

تعبیر خواب طلوع آفتاب ، زندگی آرام است

تعبیر خواب کسوف ، سستی زود گذر است

تعبیر خواب گرمای شدید ، راه پرزحمت است

تعبیر خواب خورشید از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن طلوع درخشان خورشید ، آینده خوب است

تعبیر خواب دیدن خورشید به هنگام ظهر ، رسیدن به سعادت و خواسته ها است

تعبیر خواب دیدن غروب خورشید ، مراقبت از منافع خود است

تعبیر خواب دیدن خورشید در لا به لای ابرها ، کم رنگ شدن سختی ها و مشکلات است
 

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , دانلود آهنگ , امداد ام وی ام
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا