• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

تعبیر خواب مار چیست ?

sarani

عضو انجمن
تعبیر خواب مار چیست ؟
لطفاً دیدن مار در خواب از منابع درست رو بذارید
ممنون
 
پاسخ درست
مار، خزنده‌ای است که اغلب ما از دیدنش وحشت داریم و سعی می‌کنیم از آن دور باشیم، اما این حیوان خزنده در عالم خواب پیام‌های متعددی دارد.

به روایت امام صادق (ع) دیدن مار درخواب ده وجه است: دشمن پنهان، زندگانی، سلامتی، پادشاهی، سپه سالاری، دولت، زن، مراد، پسر و سیلاب.

علامه مجلسی (ره) نیز دیدن مار را در خواب قرض و وام می‌داند.
از نظر ابن سیرین، مار در خواب، دلیل دشمنی پنهان است.

او می‌گوید: اگر (کسی در خواب) مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا، بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند.
منوچهر مطیعی طهرانی هم تعبیر خواب مار را خطر یا دشمن خانگی می‌داند.

او معتقد است مار، خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته...

زهرا

عضو انجمن
مار، خزنده‌ای است که اغلب ما از دیدنش وحشت داریم و سعی می‌کنیم از آن دور باشیم، اما این حیوان خزنده در عالم خواب پیام‌های متعددی دارد.

به روایت امام صادق (ع) دیدن مار درخواب ده وجه است: دشمن پنهان، زندگانی، سلامتی، پادشاهی، سپه سالاری، دولت، زن، مراد، پسر و سیلاب.

علامه مجلسی (ره) نیز دیدن مار را در خواب قرض و وام می‌داند.
از نظر ابن سیرین، مار در خواب، دلیل دشمنی پنهان است.

او می‌گوید: اگر (کسی در خواب) مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا، بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند.
منوچهر مطیعی طهرانی هم تعبیر خواب مار را خطر یا دشمن خانگی می‌داند.

او معتقد است مار، خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید، و حدس بزنید چه می‌شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می‌آید و دشمنی است، زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست، و از وجودش بی اطلاع هستید، اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می‌برد.
 
پاسخ درست

bozorgmehr

عضو انجمن

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون​

 • اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می زند ، نشانه آن است که از بدخواهی و شرارت کسی , عذاب خواهد کشید .
 • دیدن مار ، نشانه ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است .
 • اگر خواب ببینید مارها در هم می لولند ، نشانه آن است که از کشمکش های خود با دیگران , نادم و پشیمان خواهید شد .
 • کشتن مار در خواب ، نشانه آن است که از هر فرصتی برای پیش بردن زندگی خود استفاده , خواهید کرد و از پیروزی بر دشمنان لذت خواهید برد .
 • اگر خواب ببینید از روی مارها راه می روید ، نشانه آن است که از بیماری که گریبانتان را خواهد گرفت, هراسان خواهید شد . افراد خود خواه می کوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند .
 • اگر خواب ببینید ماری شما را نیش می زند ، نشانه آن است که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد .
 • اگر خواب ببینید ماری خوش خط وخال از لای علفهای سرسبز به سوی شما می آید و از کنار شما می گذرد , و جایی ناپدید می شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می شود ، و به سمت شما می آید و هر چقدر , که نزدیکتر می شود بزرگتر و بزرگتر به نظر می رسد ، تا اینکه مبدل به اژدهای عظیم می گردد ، نشانه آن است که با نافرمانی و بی قیدی شما کارها از بد هم بدتر می شود . اما پذیرفتن وظایف خود , و کنار گذاشتن کاهلی اوضاع بهبود می یابد .
 • اگر خواب ببینید ماری به گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می آورد ، نشانه آن است که با ناتوانی ,در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند .
 • خرید و فروش مار در خواب ، نشانه آن است که برای پیروزی به مخالفان خود ، سیاستمدارانه با آنها , رفتار می کنید .
 • اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماری می شود ، نشانه آن است که وقایعی بی اهمیت , افکار شما را پریشان می کند .
 

NAZILA

عضو انجمن

تعبیر خواب به روایت خالد محد العنبری​

 • ایشان در رابطه با تعبیرخواب مار می گویند: اگر در خواب مار ببینید یعنی شما دشمنی ثروتمند دارید. اگر ببینید ,که ماری را کشته اید یعنی بر دشمن خود غلبه می کنید.
 • به گفته ایشان اگر در خواب ببینید که چندین مار وارد خانه شما شده و بدون این که آسیبی به شما برسانند, آن جا را ترک کنند ، نشانه این است که دشمنان شما از اقوام و خویشاوندان می باشند.
 • اگر در خواب دیدید که ماری را به خانه آورده اید یعنی دشمن شما را فریب می دهد، اما اگر ببینید که مار را کشتید یعنی شما بر دشمن خود غلبه می کنید.
 • یکی از دیگر تعبیر های خواب مار از نظر ایشان این است که می تواند به عداوت زن و فرزندان فرد بیننده , خواب دلالت داشته باشد.
 

shaho

عضو انجمن

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی​

 • دیدن مار بلائی باشد که از دشمن به وی رسد که از او شاد شود.
 • دیدن بیرون آمدن مار از شکم فرزند دشمنی کند.
 • دیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد.
 • دیدن مار بزرگ دشمن بزرگ باش

تعبیر خواب مار در اسلام​

در اسلام، مار یک موجود شرور در نظر گرفته می‌شود و دیدن خواب مار یعنی در معرض خطر یا خطر ناشناخته قرار دارید.

اگر در خواب مارها را دنبال کنید، مارها را گاز بگیرید،

یا در خانه مار داشته باشید،

چیزی وحشتناک در زندگی شما نیاز به توجه فوری دارد.

از طرف دیگر، رویا در مورد نفوذ در مارها و یا داشتن یک مار می‌تواند

نشان‌دهنده قدرت شخصی و یا توانایی ویژه شما برای غلبه بر وضعیت‌های دشوار باشدتعبیر کلی مار سیاه یا هر رنگی در خواب​


ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مار، دشمن پنهان می‌باشد.
اگر ببینی در خانه خودت مار وجود دارد، تعبیرش دشمنی از اهل خانه می‌باشد،
ولی اگر مار را در بیرون از خانه ببینی، تعبیرش دشمنی افراد غریبه است.

در تفسیر سنتی رنگ مار در خواب چه معنایی دارد؟​


● مار سبز: اگر در خواب مار سبز ببینی، تعبیرش این است که دشمن تو زاهد و درستکار و پرهیزکار است.
● مار زرد: اگر مار زرد ببینی، یـعـنـی دشمنت شبیه آدم‌های مریض می‌باشد.
● مار قرمز: اگر مار قرمز ببینی، یـعـنـی دشمن تو خوش‌گذران و هوس باز است.
● مار سیاه: اگر مارهای سیاه ببینید، تعبیرش دشمنان فراوان می‌باشد.
● مار سفید: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مار سفیدی را گرفته‌ای، تعبیرش بزرگی و عظمت است.
 

Husin6544

عضو انجمن
جابر مغربی می‌گوید:
اگر در خواب ببینی از سوراخ و مجرای دهان یا گوش و یا آلت مردانه یا مقعد تو ماری بیرون آمده است، تعبیرش این است که فرزندت دشمن تو می‌شود

ابن سیرین نیز می‌گوید:
اگر ببینی از آلت مردانه تو مار بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از پیشانی تو مار بیرون می‌آید، یـعـنـی دچار رنج و سختی می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی مار وارد مقعد تو شده ، یـعـنـی دچار آسیب و ضرر و زیان خواهی شد.

سایر موارد

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت مار می‌خوری، تعبیرش پادشاهی و برتری می‌باشد.
اگر ببینی ماری مرده است، یـعـنـی آفت و صدمه‌ای از تو برطرف می‌شود .
 

🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا