هم خانواده کتاب

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده کتاب چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه کتاب ؟
واژه های هم خانواده « کتاب » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. مکتوب
 2. مکتوبات
 3. کتبی
 4. کاتب
 5. کتابت
 6. کتب
 7. کتابی
 8. کتابخانه
 9. کتابدار
 10. کتابچه
 11. کتابفروش
 12. کتابفروشی
 13. کتابنامه
 14. کتابسوزی

مترادف کتاب: تذکره، دفتر، دیوان، رساله، سفینه، صحیفه، کتابچه، کشکول، مصحف، مکتوب، نامه، نوشته

برابر پارسی: نسک، نوشته، نامک، ماتیکان، نوشتار

RAFSANJANI

عضو انجمن
 1. مکتوب
 2. مکتوبات
 3. کتبی
 4. کاتب
 5. کتابت
 6. کتب
 7. کتابی
 8. کتابخانه
 9. کتابدار
 10. کتابچه
 11. کتابفروش
 12. کتابفروشی
 13. کتابنامه
 14. کتابسوزی

مترادف کتاب: تذکره، دفتر، دیوان، رساله، سفینه، صحیفه، کتابچه، کشکول، مصحف، مکتوب، نامه، نوشته

برابر پارسی: نسک، نوشته، نامک، ماتیکان، نوشتار

 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا