هم خانواده مقدس چیست ?

bahram

عضو انجمن

هم خانواده مقدس​

هم خانواده واژه مقدس چیست ؟
تمامی هم خانواده های مقدس را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
  • قدس
  • قداست
  • قدیس
  • اقدس
متضاد : ناپاک، نامقدس
/qods/​

مترادف قدس: پاکدامنی، پاکی، تنزیه، خلوص، صفا، منزه

برابر پارسی: پارسایی، اشویی، پاکی

فرهنگ فارسی عمید​


قدس
۱. پاک شدن.
۲. پاک و منزه بودن.
۳. پاکی.
۱. پاکی.
۲. بهشت.

شراره

عضو فعال
  • قدس
  • قداست
  • قدیس
  • اقدس
متضاد : ناپاک، نامقدس
/qods/​

مترادف قدس: پاکدامنی، پاکی، تنزیه، خلوص، صفا، منزه

برابر پارسی: پارسایی، اشویی، پاکی

فرهنگ فارسی عمید​


قدس
۱. پاک شدن.
۲. پاک و منزه بودن.
۳. پاکی.
۱. پاکی.
۲. بهشت.
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا