هم خانواده مسئولیت چیست ?

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت

هم خانواده مسئولیت​

هم خانواده واژه مسئولیت چیست ؟
تمامی هم خانواده های مسئولیت را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
  • مسئله
  • سؤال
  • مسئول
  • مسائل

مترادف مسئولیت: تکلیف، کار، نقش، وظیفه، تعهد، رسالت، ماموریت

برابر پارسی: پاسخگویی، پاسخ دهی، سرپرستی
فرهنگ معین
مسئولیت
(لِ یَّ) [ ع . مسؤولیت ] (مص جع .) آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد.
فرهنگ فارسی عمید
مسئولیت
۱. عهده دار وظایف، اعمال، و افعال شدن.
۲. سرپرستی.

شراره

عضو فعال
  • مسئله
  • سؤال
  • مسئول
  • مسائل

مترادف مسئولیت: تکلیف، کار، نقش، وظیفه، تعهد، رسالت، ماموریت

برابر پارسی: پاسخگویی، پاسخ دهی، سرپرستی
فرهنگ معین
مسئولیت
(لِ یَّ) [ ع . مسؤولیت ] (مص جع .) آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد.
فرهنگ فارسی عمید
مسئولیت
۱. عهده دار وظایف، اعمال، و افعال شدن.
۲. سرپرستی.
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا