هم خانواده اجماع

azam

عضو انجمن

هم خانواده اجماع​

تمامی هم خانواده های واژه اجماع ؟
واژه های هم خانواده « اجماع » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. اجماع
 2. جمع
 3. تجمع
 4. مجتمع
 5. مجموعه
 6. مجموع
 7. جامع
 8. جامعه
 9. اجتماع
 10. مجمع
 11. جماعت
 12. تجمیع


معنی اجماع در فرهنگ معین​

( اِ ) [ ع ] =
۱ - (مص ل) گرد آمدن، متفق شدن بر انجام کاری.
۲ - (مص م) جمع کردن
۳ - (اِمص) در فقه اسلامی به معنی اتفاق کلمة فقها در مسئله ای یا امری.

فرهنگ عمید​

۱. اتفاق و هماهنگی گروهی در امری، متفق شدن.
۲. (فقه ) اتحاد فقها در مسئله ای شرعی، از اصول چهارگانه.

معلم

عضو انجمن
 1. اجماع
 2. جمع
 3. تجمع
 4. مجتمع
 5. مجموعه
 6. مجموع
 7. جامع
 8. جامعه
 9. اجتماع
 10. مجمع
 11. جماعت
 12. تجمیع


معنی اجماع در فرهنگ معین​

( اِ ) [ ع ] =
۱ - (مص ل) گرد آمدن، متفق شدن بر انجام کاری.
۲ - (مص م) جمع کردن
۳ - (اِمص) در فقه اسلامی به معنی اتفاق کلمة فقها در مسئله ای یا امری.

فرهنگ عمید​

۱. اتفاق و هماهنگی گروهی در امری، متفق شدن.
۲. (فقه ) اتحاد فقها در مسئله ای شرعی، از اصول چهارگانه.
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا