هم خانواده سجده چیست ?

محمد

عضو انجمن

هم خانواده سجده​

تمامی هم خانواده های واژه سجده ؟
واژه های هم خانواده « سجده » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. سجاد
  2. مسجود
  3. سجد
  4. مسجد
  5. مساجد
  6. سجاده
  7. ساجد
  8. ساجده


مترادف سجده: سر بر زمین مهر گذاشتن​


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا