هم خانواده مسئول چیست ?

زهرا

عضو انجمن

هم خانواده مسئول​

تمامی هم خانواد های واژه « مسئول » را نام ببرید ؟ هم خانواده های مسئول را نام ببرید ؟
 
پاسخ درست
کلمه هم خانوادهمعنی
متسولمتسول : گدا , درويش , دربدر , ساءل , گدايي کننده
مسئولمسئول : صاحب منصب , عاليرتبه , رسمي , موثق و رسمي
مسئولمسئول : مسلول , مسلول حساب , قابل توضيح , جوابگو , ملتزم
ضامن , پاسخ دار , جواب دار , عهده دار , مسلوليت دار , معتبر , ابرومند
مسئوليتمسئوليت : جوابگويي , مسلوليت , دين , بدهي , فرض , شمول
احتمال , بدهکاري , استعداد , سزاواري , بار , تعهد , بخشيدن
امرزيدن , معاف کردن , فرو نشاندن , پول رسانيدن , وجه فرستادن , عهده , ضمانت
سوالسوال : سوال , پرسش , استفهام ...

فتوکده

عضو انجمن
کلمه هم خانوادهمعنی
متسولمتسول : گدا , درويش , دربدر , ساءل , گدايي کننده
مسئولمسئول : صاحب منصب , عاليرتبه , رسمي , موثق و رسمي
مسئولمسئول : مسلول , مسلول حساب , قابل توضيح , جوابگو , ملتزم
ضامن , پاسخ دار , جواب دار , عهده دار , مسلوليت دار , معتبر , ابرومند
مسئوليتمسئوليت : جوابگويي , مسلوليت , دين , بدهي , فرض , شمول
احتمال , بدهکاري , استعداد , سزاواري , بار , تعهد , بخشيدن
امرزيدن , معاف کردن , فرو نشاندن , پول رسانيدن , وجه فرستادن , عهده , ضمانت
سوالسوال : سوال , پرسش , استفهام , مسلله , موضوع , پرسيدن , تحقيق کردن , ترديد کردن در
سوالپرسش، تكدي، خواهش، تقاضا، سوال كردن
سولت نفسهرا در سر پروراند، را به مخيله راه داد، وسوسه شد كه، هوس كرد كه
متسولگدا، متكدي، سائل

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا