هم خانواده شاهد

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده شاهد چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه شاهد ؟
واژه های هم خانواده « شاهد » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. مشهد
 2. شهید
 3. شهادت
 4. استشهادی
 5. مستشهد
 6. مستشهدین
 7. مشهود
 8. شاهدان
 9. شهادتین
 10. اشهد
 11. تشهد
 12. مشاهدین
 13. مشاهدت
 14. مشاهد

مترادف شاهد: مثال، نمودار، نموده، نمونه، غلام، محبوب، معشوق، مغبچه، تماشاچی، حاضر، حی، گواه، ناظر، شهید

متضاد شاهد: غایب

برابر پارسی: گواه، انجمن، گواهی دهنده

RAFSANJANI

عضو انجمن
 1. مشهد
 2. شهید
 3. شهادت
 4. استشهادی
 5. مستشهد
 6. مستشهدین
 7. مشهود
 8. شاهدان
 9. شهادتین
 10. اشهد
 11. تشهد
 12. مشاهدین
 13. مشاهدت
 14. مشاهد

مترادف شاهد: مثال، نمودار، نموده، نمونه، غلام، محبوب، معشوق، مغبچه، تماشاچی، حاضر، حی، گواه، ناظر، شهید

متضاد شاهد: غایب

برابر پارسی: گواه، انجمن، گواهی دهنده

 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا