هم خانواده دقت

MINA

عضو انجمن

هم خانواده دقت چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه دقت ؟
واژه های هم خانواده « دقت » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. دقیق
 2. مَدْقُوق
 3. دقیقه
 4. دقیق
 5. أدَقَّ : باریک و دقیق
 6. اسْتَدَقَّ : دقیق شده
 7. مدققون
 8. مداقه
 9. مُدَقَق : كسيكه در كارها دقت بسيار كند
 10. تَدْقِيق : تيزنگرى

مترادف واژه دقت: امعان، امعان نظر، تدقیق، تمرکزفکر، توجه، غوررسی، کنجکاوی، مداقه، مراقبت، نکته بینی

برابر پارسی دقت : مو شکافی، باریک بینی، ژرف بینی، ریز بینی، تیزنگری، ریزبینی، ژرف، موشکافی

harly

تازه وارد
 1. دقیق
 2. مَدْقُوق
 3. دقیقه
 4. دقیق
 5. أدَقَّ : باریک و دقیق
 6. اسْتَدَقَّ : دقیق شده
 7. مدققون
 8. مداقه
 9. مُدَقَق : كسيكه در كارها دقت بسيار كند
 10. تَدْقِيق : تيزنگرى

مترادف واژه دقت: امعان، امعان نظر، تدقیق، تمرکزفکر، توجه، غوررسی، کنجکاوی، مداقه، مراقبت، نکته بینی

برابر پارسی دقت : مو شکافی، باریک بینی، ژرف بینی، ریز بینی، تیزنگری، ریزبینی، ژرف، موشکافی

 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا