هم خانواده دانایی چیست ?

محمد

عضو انجمن

هم خانواده دانایی​

تمامی هم خانواده های واژه دانایی ؟
واژه های هم خانواده « دانایی » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. دانا
  2. دانستن
  3. دانشمند
  4. دانش


معنی دانایی: آگاهی، حکمت، خرد، دانش، علم​


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا