• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

هم خانواده جمع چیست ?

azam

عضو انجمن

هم خانواده جمع​

تمامی هم خانواده های واژه جمع ؟
واژه های هم خانواده « جمع » چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. اجماع
 2. جمع
 3. تجمع
 4. مجتمع
 5. مجموعه
 6. مجموع
 7. جامع
 8. جامعه
 9. اجتماع
 10. مجمع
 11. جماعت
 12. تجمیع

معنی جمع در فرهنگ معین​

(جَ ) [ ع ]=
۱ - (مص م . ) گرد کردن
۲ - فراهم کردن ، فراهم آوردن
۳ - آسوده (صفتی است برای خاطر ): خاطرجمع
۴ - (اِ. ) انجمن ، مجمع
۵ - گروه ، جمعیت
۶ - مجموع ، همه
۷ - یکی از چهار عمل اصلی و آن افزودن دو یا چند عدد است به یکدیگر
۸ - کلمه ای ک

فرهنگ عمید​

۱. [جمع: جموع] جماعت، گروه، گروه مردم.
۲. (ریاضی ) یکی از چهار عمل اصلی حساب که چند عدد را روی هم می نویسند و آن ها را به هم می افزایند.
۳. (اسم مصدر ) قرار دادن دو یا چند چیز در کنار یکدیگر.
۴. (اسم مصدر ) گرد آوردن، فراهم آوردن.
۵. (صفت ) آسوده: حواسِ جمع.
۶. (صفت ) در کنار یکدیگر.

معلم

عضو انجمن
 1. اجماع
 2. جمع
 3. تجمع
 4. مجتمع
 5. مجموعه
 6. مجموع
 7. جامع
 8. جامعه
 9. اجتماع
 10. مجمع
 11. جماعت
 12. تجمیع

معنی جمع در فرهنگ معین​

(جَ ) [ ع ]=
۱ - (مص م . ) گرد کردن
۲ - فراهم کردن ، فراهم آوردن
۳ - آسوده (صفتی است برای خاطر ): خاطرجمع
۴ - (اِ. ) انجمن ، مجمع
۵ - گروه ، جمعیت
۶ - مجموع ، همه
۷ - یکی از چهار عمل اصلی و آن افزودن دو یا چند عدد است به یکدیگر
۸ - کلمه ای ک

فرهنگ عمید​

۱. [جمع: جموع] جماعت، گروه، گروه مردم.
۲. (ریاضی ) یکی از چهار عمل اصلی حساب که چند عدد را روی هم می نویسند و آن ها را به هم می افزایند.
۳. (اسم مصدر ) قرار دادن دو یا چند چیز در کنار یکدیگر.
۴. (اسم مصدر ) گرد آوردن، فراهم آوردن.
۵. (صفت ) آسوده: حواسِ جمع.
۶. (صفت ) در کنار یکدیگر.
 
پاسخ درست

🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , تولید کننده پیچ خود قلاویز ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا