هم خانواده جماعت چیست ?

azam

عضو انجمن

هم خانواده جماعت​

تمامی هم خانواده های واژه جماعت ؟
واژه های هم خانواده «جماعت» چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. اجماع
 2. جمع
 3. تجمع
 4. مجتمع
 5. مجموعه
 6. مجموع
 7. جامع
 8. جامعه
 9. اجتماع
 10. مجمع
 11. جماعت
 12. تجمیع


معنی جماعت در فرهنگ معین​

(جَ عَ ) [ ع ] (اِ) =
۱ - گروه، گروهی از مردم
۲ - اطرافیان، کسان
۳ - صنف

معلم

عضو انجمن
 1. اجماع
 2. جمع
 3. تجمع
 4. مجتمع
 5. مجموعه
 6. مجموع
 7. جامع
 8. جامعه
 9. اجتماع
 10. مجمع
 11. جماعت
 12. تجمیع


معنی جماعت در فرهنگ معین​

(جَ عَ ) [ ع ] (اِ) =
۱ - گروه، گروهی از مردم
۲ - اطرافیان، کسان
۳ - صنف
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا