هم خانواده تجمیع چیست ?

azam

عضو انجمن

هم خانواده تجمیع​

تمامی هم خانواده های واژه تجمیع ؟
واژه های هم خانواده «تجمیع» چیستند ؟
 
پاسخ درست
 1. اجماع
 2. جمع
 3. تجمع
 4. مجتمع
 5. مجموعه
 6. مجموع
 7. جامع
 8. جامعه
 9. اجتماع
 10. مجمع


معنی تجمیع در فرهنگ معین​

(تَ ) [ ع ] =
۱ - (مص م) گرد کردن، بسیار گرد کردن
۲ - (مص ل) به نماز جمعه حاضر شدن
۳ - (اِمص) گردآوری

معلم

عضو انجمن
 1. اجماع
 2. جمع
 3. تجمع
 4. مجتمع
 5. مجموعه
 6. مجموع
 7. جامع
 8. جامعه
 9. اجتماع
 10. مجمع


معنی تجمیع در فرهنگ معین​

(تَ ) [ ع ] =
۱ - (مص م) گرد کردن، بسیار گرد کردن
۲ - (مص ل) به نماز جمعه حاضر شدن
۳ - (اِمص) گردآوری
 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا