هم خانواده انتها

Nahid

عضو انجمن

هم خانواده انتها چیست ?​

تمامی هم خانواده های واژه انتها ؟
واژه های هم خانواده « انتها » چیستند ؟
 
پاسخ درست
  1. منتهی
  2. انتهایی

مترادف انتها: آخر، اختتام، انجام، پایان، ختم، سرانجام، عاقبت، فرجام، منتهاالیه، منتها، نوک، نهایت، بن، ته، راس

متضاد انتها: آغاز، ابتدا

برابر پارسی: فرجام، سرانجام، ته، پایان، به پایان رسیدن

RAFSANJANI

عضو انجمن
  1. منتهی
  2. انتهایی

مترادف انتها: آخر، اختتام، انجام، پایان، ختم، سرانجام، عاقبت، فرجام، منتهاالیه، منتها، نوک، نهایت، بن، ته، راس

متضاد انتها: آغاز، ابتدا

برابر پارسی: فرجام، سرانجام، ته، پایان، به پایان رسیدن

 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا