هم خانواده ابلاغ چیست ?

sepidar

تازه وارد
تمامی هم خانواده های واژه «ابلاغ» را نام ببرید.
هم خانواده ابلاغ چی میشه ؟
 
پاسخ درست
 1. بلیغ
 2. مبلغ
 3. تبلیغ
 4. تبلیغات
 5. ابلاغیه
 6. مبلغین

لغت نامه دهخدا
ابلاغ. [ اِ ] ( ع مص ) رسانیدن. گذاردن ( پیام ). ایصال. انهاء. || انذار. ( تاج المصادر بیهقی ).

معلم

عضو انجمن
 1. بلیغ
 2. مبلغ
 3. تبلیغ
 4. تبلیغات
 5. ابلاغیه
 6. مبلغین

لغت نامه دهخدا
ابلاغ. [ اِ ] ( ع مص ) رسانیدن. گذاردن ( پیام ). ایصال. انهاء. || انذار. ( تاج المصادر بیهقی ).

 
پاسخ درست


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا