عدد آرمسترانگ چیست ؟

فرنود

عضو انجمن
عدد آرمسترانگ چیست ؟
کاربرد این عدد چی هست و تعریفش به زبان ساده چی هست ؟

ممنون از دوستان
 
پاسخ درست
عدد آرمسترانگ به عددی گفته می شود اگر تک تک اعدادش را به توان تعداد اعداد برسانیم برابر با خود آن عدد شود .

مثال :
عدد 153 را بررسی کنیم
153 یک عدد سه رقمی هست پس تک تک اعدادش را به توان سه میرسانیم و با هم جمع میکنیم :

153 = 1*1*1 + 5*5*5 +...

sasan_1383

عضو انجمن
عدد آرمسترانگ به عددی گفته می شود اگر تک تک اعدادش را به توان تعداد اعداد برسانیم برابر با خود آن عدد شود .

مثال :
عدد 153 را بررسی کنیم
153 یک عدد سه رقمی هست پس تک تک اعدادش را به توان سه میرسانیم و با هم جمع میکنیم :

153 = 1*1*1 + 5*5*5 + 3*3*3

عدد 153 یک عدد آرمسترانگ می باشد .
 
پاسخ درست

admin_99

Administrator
عضو کادر مدیریت
تعداد ارقام عدد​
اعداد آرمسترانگ​
1​
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9​
3​
153, 370, 371, 407​
4​
1634, 8208, 9474​
5​
54748, 92727, 93084​
6​
548834​
7​
1741725, 4210818, 9800817, 9926315​
8​
24678050, 24678051, 88593477​
9​
146511208, 472335975, 534494836, 912985153​
10​
4679307774​
11​
32164049650, 32164049651, 40028394225, 42678290603, 44708635679, 49388550606, 82693916578, 94204591914​
14​
28116440335967​
16​
4338281769391370, 4338281769391371​
17​
21897142587612075, 35641594208964132, 35875699062250035​
19​
1517841543307505039, 3289582984443187032, 4498128791164624869, 4929273885928088826​
20​
63105425988599693916​
21​
128468643043731391252, 449177399146038697307​
23​
21887696841122916288858, 27879694893054074471405, 27907865009977052567814, 28361281321319229463398, 35452590104031691935943​
24​
174088005938065293023722, 188451485447897896036875, 239313664430041569350093​
25​
1550475334214501539088894, 1553242162893771850669378, 3706907995955475988644380, 3706907995955475988644381, 4422095118095899619457938​
27​
121204998563613372405438066, 121270696006801314328439376, 128851796696487777842012787, 174650464499531377631639254, 177265453171792792366489765​
29​
14607640612971980372614873089, 19008174136254279995012734740, 19008174136254279995012734741, 23866716435523975980390369295​
31​
1145037275765491025924292050346, 1927890457142960697580636236639, 2309092682616190307509695338915​
32​
17333509997782249308725103962772​
33​
186709961001538790100634132976990, 186709961001538790100634132976991​
34​
1122763285329372541592822900204593​
35​
12639369517103790328947807201478392, 12679937780272278566303885594196922​
37​
1219167219625434121569735803609966019​
38​
12815792078366059955099770545296129367​
39​
115132219018763992565095597973971522400, 115132219018763992565095597973971522401​
 

farhad1385

عضو انجمن
برنامه تشخیص عدد آرمسترانگ به زبان PHP

PHP:
<?php
function armstrongCheck($number){ $sum = 0; $x = $number; while($x != 0) { $rem = $x % 10; $sum = $sum + $rem*$rem*$rem; $x = $x / 10; } if ($number == $sum) return 1; return 0;
}
$number = 407;
$flag = armstrongCheck($number);
if ($flag == 1) echo "Yes";
else echo "No"
?>
 

موضوعات مشابه

بالا