تریم چیست ؟

پاسخ درست
تریم به تزیینات داخلی خودرو میگویند
در ایران بیشتر تریم را به رنگ داخل خودرو نسبت میدهند
مثلا پرشیا تریم قرمز یعنی تودوزی ماشین قرمز است .

جمشیدی

عضو انجمن
تریم به تزیینات داخلی خودرو میگویند
در ایران بیشتر تریم را به رنگ داخل خودرو نسبت میدهند
مثلا پرشیا تریم قرمز یعنی تودوزی ماشین قرمز است .
 
پاسخ درست

موضوعات مشابه

بالا