قانون مجازات اسلامی

 1. hashemzhani

  ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و ماده (۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است.
 2. hashemzhani

  ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.
 3. hashemzhani

  ماده ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنیٌ علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یکسال از حین تراضی پرداخت گردد.
 4. hashemzhani

  ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی درصورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
 5. hashemzhani

  ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی درجنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.
 6. hashemzhani

  ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد: الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا...
 7. hashemzhani

  ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می گردد.
 8. hashemzhani

  ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به...
 9. hashemzhani

  ماده ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و...
 10. hashemzhani

  ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی‌علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت می شود.
 11. hashemzhani

  ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.
 12. hashemzhani

  ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر وعدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می شود.
 13. hashemzhani

  ماده ۴۸۱ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۸۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه مجنیٌ علیه یا اولیای دم ادعاء کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، درصورت تحقق لوث، مدعی می تواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب به علم اجمالی مشخص می شود و مفاد مواد فوق اجراء می گردد.
 14. hashemzhani

  ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی در اثر رفتار عدهای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند.
 15. hashemzhani

  ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه بهطور مساوی بر عهده امتناع کنندگان ثابت می شود و درصورتیکه امتناع کننده یکی باشد به تنهایی عهده دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.
 16. hashemzhani

  ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می شود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از...
 17. hashemzhani

  ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسوول پرداخت دیه می باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.
 18. hashemzhani

  ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود.
 19. hashemzhani

  ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود.
 20. hashemzhani

  ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت المال است. تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق...


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا