قانون مجازات اسلامی

 1. hashemzhani

  ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی قطع کردن و یا از بین بردن هریک از دستها از مفصل مچ به شرط آنکه دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنیٌ علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک دست باشد.
 2. hashemzhani

  ماده ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی فلج کردن فک پایین، دوسوم دیه کامل و قطع فک فلج، یک سوم دیه کامل دارد.
 3. hashemzhani

  ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگی استخوانهای سر و صورت است.
 4. hashemzhani

  ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا، موجب ارش است.
 5. hashemzhani

  ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده می شود.
 6. hashemzhani

  ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد.
 7. hashemzhani

  ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندانهای پایین است، دیه کامل، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد.
 8. hashemzhani

  ماده ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است.
 9. hashemzhani

  ماده ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب ارش است.
 10. hashemzhani

  ماده ۶۲۶ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۲۶ قانون مجازات اسلامی کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی موجب ارش است.
 11. hashemzhani

  ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه به جای دندان کنده شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود، کندن آن، دیه همان دندان را دارد لکن اگر دارای حس و حیات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالی است.
 12. hashemzhani

  ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی با کنده شدن دندان دائمی دیه همان دندان ثابت می شود، اگرچه دوباره در محل آن، دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند، باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.
 13. hashemzhani

  ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی در کندن دندان شیری یک صدم دیه کامل ثابت است مگر اینکه کندن آن موجب گردد دندان دائمی نروید که در این صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود. تبصره- شکستن، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است.
 14. hashemzhani

  ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند، خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری، ارش تعیین می شود. تبصره ۱- شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه...
 15. hashemzhani

  ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی کندن دندان لق یا ترک خورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.
 16. hashemzhani

  ماده ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی ایجاد ترک یا لق کردن دندان هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.
 17. hashemzhani

  ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی در میزان دیه تفاوتی میان دندانهایی که رنگهای گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت، سیاه شود و نیفتد دیه آن دوسوم دیه همان دندان است و دیه دندانی که قبلاً سیاه شده است، یک سوم دیه همان دندان است. تبصره ـ در تغییر رنگ دندان، بدون آنکه سیاه شود یا منفعت...
 18. hashemzhani

  ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی دندانهای اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود، ارش ثابت می گردد و اگر هیچگونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد. تبصره ۱- هرگاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به وجود آید، برای جراحت مزبور، ارش ثابت است. تبصره ۲-...
 19. hashemzhani

  ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی از بین بردن تمام دندانهای دائم بیست وهشتگانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع می شود: الف- دندانهای جلو که عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین میروید و جمعاً دوازده عدد است، هر کدام یک بیستم دیه کامل دارد. ب- دندانهای عقب...
 20. hashemzhani

  ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است، قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع شده، دیه پرداخت می شود لکن اگر بعداً معلوم شود که کودک لال بوده است، دوسوم آن مسترد می گردد و چنانچه معلوم شود که گویا بوده است، درصورتی که دیه حروف از بین رفته از دیه نسبت...


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا