قانون مجازات اسلامی

 1. hashemzhani

  ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لکن اگر بعداً معلوم شود که لال بوده است، مازاد بر یک سوم دیه مسترد می شود.
 2. hashemzhani

  ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعدادی از حروف گردد و شخص دیگری مقداری دیگر از زبان او را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت ادای تعداد دیگری از حروف شود هر شخص به نسبت تعداد حروفی که قدرت ادای آنها را از بین برده است، ضامن می باشد.
 3. hashemzhani

  ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن، موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است. تبصره- لال اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه ای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب می شود.
 4. hashemzhani

  ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می شود. تبصره ۱- دیه از بین بردن ادای هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنیٌ علیه تعیین می شود مانند اینکه از بین...
 5. hashemzhani

  ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی شکافتن هر دو لب به نحوی که باعث نمایان شدن دندانها شود، یکسوم دیه کامل و در صورت بهبودی بدون عیب، یک پنجم دیه کامل دارد. شکافتن یک لب موجب یک ششم دیه کامل و درصورت بهبودی بدون عیب، موجب یک دهم دیه کامل است. تبصره ـ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان شدن دندانها...
 6. hashemzhani

  ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی جنایتی که موجب سست و فلج شدن هریک از لبها گردد به گونه ای که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود، موجب دوسوم دیه یک لب و از بین بردن هریک از لبهای سست و فلج شده موجب یکسوم دیه آن است.
 7. hashemzhani

  ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندانها بشود خواه نشود.
 8. hashemzhani

  ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی از بین بردن دو لب، دیه کامل و هریک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه می شود. تبصره- حدود لب بالا از نظر عرض، مقداری است که لثه را میپوشاند و به دو روزنه و دیواره بینی متصل و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض،...
 9. hashemzhani

  ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن شود هر کدام دیه جداگانهای دارد.
 10. hashemzhani

  ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی پاره کردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه آن نیز باید پرداخت شود.
 11. hashemzhani

  ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که لاله آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد در احکام این فصل یکسان هستند.
 12. hashemzhani

  ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه لاله گوش به نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود.
 13. hashemzhani

  ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی فلج کردن لاله هر گوش، دوسوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج شده، یک سوم دیه آن را دارد.
 14. hashemzhani

  ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی پاره کردن لاله یک گوش، موجب یک ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یک گوش، موجب یک نهم دیه کامل است و در هر دو مورد در صورت بهبودی کامل، ارش ثابت است.
 15. hashemzhani

  ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات‌مذکور در این...
 16. hashemzhani

  ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمانها و‌موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب‌در ساختن آن چیز نفعی...
 17. hashemzhani

  ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان...
 18. hashemzhani

  ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف‌ آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون ‌به...
 19. hashemzhani

  ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری ‌یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص ‌دیگر میشود بهر...
 20. hashemzhani

  ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی

  ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین ‌آنها علاوه...


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا