• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

قانون مدنی

 1. دکتر_رضایی

  ماده ۳۷۶ قانون مدنی

  ماده ۳۷۶ قانون مدنی در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار به تسلیم میشود.
 2. دکتر_رضایی

  ماده ۳۷۵ قانون مدنی

  ماده ۳۷۵ قانون مدنی مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر این که عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ‌ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.
 3. دکتر_رضایی

  ماده ۳۷۴ قانون مدنی

  ماده ۳۷۴ قانون مدنی در حصول قبض اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند.
 4. دکتر_رضایی

  ماده ۳۷۳ قانون مدنی

  ماده ۳۷۳ قانون مدنی اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.
 5. دکتر_رضایی

  ماده ۳۷۲ قانون مدنی

  ماده ۳۷۲ قانون مدنی اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته‌ صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.
 6. دکتر_رضایی

  ماده ۳۷۱ قانون مدنی

  ماده ۳۷۱ قانون مدنی در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.
 7. دکتر_رضایی

  ماده ۳۷۰ قانون مدنی

  ماده ۳۷۰ قانون مدنی اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
 8. دکتر_رضایی

  ماده ۳۶۹ قانون مدنی

  ماده ۳۶۹ قانون مدنی تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.
 9. دکتر_رضایی

  ماده ۳۶۸ قانون مدنی

  ماده ۳۶۸ قانون مدنی تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
 10. دکتر_رضایی

  ماده ۳۶۷ قانون مدنی

  ماده ۳۶۷ قانون مدنی تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از ‌استیلاء مشتری بر مبیع.
 11. دکتر_رضایی

  ماده ۳۶۶ قانون مدنی

  ماده ۳۶۶ قانون مدنی هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.
 12. دکتر_رضایی

  ماده ۳۶۵ قانون مدنی

  ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
 13. دکتر_رضایی

  ماده ۳۶۴ قانون مدنی

  ماده ۳۶۴ قانون مدنی در بیع خیاری مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین‌ حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.
 14. دکتر_رضایی

  ماده ۳۶۳ قانون مدنی

  ماده ۳۶۳ قانون مدنی در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین با وجود اجلی برای تسلیم مبیع با تادیه ثمن مانع انتقال نمیشود بنابراین اگر ثمن یا مبیع‌ عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.
 15. دکتر_رضایی

  ماده ۳۶۲ قانون مدنی

  ماده ۳۶۲ قانون مدنی آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است: ۱) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود. ۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد. ۳) ‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید. ۴) ‌عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.
 16. دکتر_رضایی

  ماده ۳۶۱ قانون مدنی

  ماده ۳۶۱ قانون مدنی اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.
 17. دکتر_رضایی

  ماده ۳۶۰ قانون مدنی

  ماده ۳۶۰ قانون مدنی هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثناء آن از مبیع نیز جایز است.
 18. دکتر_رضایی

  ماده ۳۵۹ قانون مدنی

  ماده ۳۵۹ قانون مدنی هرگاه دخول شیء در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد.
 19. دکتر_رضایی

  ماده ۳۵۸ قانون مدنی

  ماده ۳۵۸ قانون مدنی نظر به دو ماده فوق در بیع باغ اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل‌ نمود متعلق به مشتری میشود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمیشود مگر این که تصریح شده باشد یا بر حسب...
 20. دکتر_رضایی

  ماده ۳۵۷ قانون مدنی

  ماده ۳۵۷ قانون مدنی هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمیشود مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد.

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا