• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

قانون مدنی

 1. دکتر_رضایی

  ماده ۳۹۶ قانون مدنی

  ماده ۳۹۶ قانون مدنی خیارات از قرار ذیل‌اند: ۱) خیار مجلس ۲) خیار حیوان ۳) خیار شرط ۴) خیار تاخیر ثمن ۵) خیار رویت و تخلف وصف ۶) خیار غبن ۷) خیار عیب ۸) خیار تدلیس ۹) خیار تبعض صفقه ۱۰) خیار تخلف شرط
 2. دکتر_رضایی

  ماده ۳۹۵ قانون مدنی

  ماده ۳۹۵ قانون مدنی اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن معامله را فسخ یا از‌ حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.
 3. دکتر_رضایی

  ماده ۳۹۴ قانون مدنی

  ماده ۳۹۴ قانون مدنی مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید.
 4. semrush

  ماده ۳۹۳ قانون مدنی

  ماده ۳۹۳ قانون مدنی راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود.
 5. semrush

  ماده ۳۹۲ قانون مدنی

  ماده ۳۹۲ قانون مدنی در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت بکل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع بعلتی از علل در‌مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.
 6. semrush

  ماده ۳۹۱ قانون مدنی

  ماده ۳۹۱ قانون مدنی در صورت مستحق‌ للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
 7. semrush

  ماده ۳۹۰ قانون مدنی

  ماده ۳۹۰ قانون مدنی اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
 8. semrush

  ماده ۳۸۹ قانون مدنی

  ماده ۳۸۹ قانون مدنی اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند.
 9. semrush

  ماده ۳۸۸ قانون مدنی

  ماده ۳۸۸ قانون مدنی اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.
 10. دکتر_رضایی

  ماده ۳۸۷ قانون مدنی

  ماده ۳۸۷ قانون مدنی اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای‌ تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.
 11. دکتر_رضایی

  ماده ۳۸۶ قانون مدنی

  ماده ۳۸۶ قانون مدنی اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.
 12. دکتر_رضایی

  ماده ۳۸۵ قانون مدنی

  ماده ۳۸۵ قانون مدنی اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمیشود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم‌ کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.
 13. دکتر_رضایی

  ماده ۳۸۴ قانون مدنی

  ماده ۳۸۴ قانون مدنی هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا‌ قیمت موجود را با تادیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.
 14. دکتر_رضایی

  ماده ۳۸۳ قانون مدنی

  ماده ۳۸۳ قانون مدنی تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده میشود.
 15. دکتر_رضایی

  ماده ۳۸۲ قانون مدنی

  ماده ۳۸۲ قانون مدنی هر گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد ‌باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین میتوانند آن را به تراضی تغییر دهند.
 16. دکتر_رضایی

  ماده ۳۸۱ قانون مدنی

  ماده ۳۸۱ قانون مدنی مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است مخارج تسلیم ثمن بر‌عهده مشتری است.
 17. دکتر_رضایی

  ماده ۳۸۰ قانون مدنی

  ماده ۳۸۰ قانون مدنی در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد‌ میتواند از تسلیم آن امتناع کند.
 18. دکتر_رضایی

  ماده ۳۷۹ قانون مدنی

  ماده ۳۷۹ قانون مدنی اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت. و اگر بایع ملتزم شده‌ باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.
 19. دکتر_رضایی

  ماده ۳۷۸ قانون مدنی

  ماده ۳۷۸ قانون مدنی اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.
 20. دکتر_رضایی

  ماده ۳۷۷ قانون مدنی

  ماده ۳۷۷ قانون مدنی هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن ‌موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , امدادخودرو شهر
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا