قانون مدنی

 1. دکتر_رضایی

  ماده ۴۱۶ قانون مدنی

  ماده ۴۱۶ قانون مدنی هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند. نکته ها، قوانین و مقررات مرتبط رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر،...
 2. دکتر_رضایی

  ماده ۴۱۵ قانون مدنی

  ماده ۴۱۵ قانون مدنی خیار رویت و تخلف وصف بعد از رویت فوری است.
 3. دکتر_رضایی

  ماده ۴۱۴ قانون مدنی

  ماده ۴۱۴ قانون مدنی در بیع کلی خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
 4. دکتر_رضایی

  ماده ۴۱۳ قانون مدنی

  ماده ۴۱۳ قانون مدنی هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رویت سابق معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را‌ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.
 5. دکتر_رضایی

  ماده ۴۱۲ قانون مدنی

  ماده ۴۱۲ قانون مدنی هر گاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد ‌میتواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آنرا قبول نماید.
 6. دکتر_رضایی

  ماده ۴۱۱ قانون مدنی

  ماده ۴۱۱ قانون مدنی اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.
 7. دکتر_رضایی

  ماده ۴۱۰ قانون مدنی

  ماده ۴۱۰ قانون مدنی هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار میشود که بیع را‌فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.
 8. دکتر_رضایی

  ماده ۴۰۹ قانون مدنی

  ماده ۴۰۹ قانون مدنی هر گاه مبیع از چیزهائی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت میشود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا ‌کسر قیمت میگردد.
 9. دکتر_رضایی

  ماده ۴۰۸ قانون مدنی

  ماده ۴۰۸ قانون مدنی اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقیق حواله خیار تاخیر ساقط میشود.
 10. دکتر_رضایی

  ماده ۴۰۷ قانون مدنی

  ماده ۴۰۷ قانون مدنی تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمیکند.
 11. دکتر_رضایی

  ماده ۴۰۶ قانون مدنی

  ماده ۴۰۶ قانون مدنی خیار تاخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمیباشد.
 12. دکتر_رضایی

  ماده ۴۰۵ قانون مدنی

  ماده ۴۰۵ قانون مدنی اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.
 13. دکتر_رضایی

  ماده ۴۰۴ قانون مدنی

  ماده ۴۰۴ قانون مدنی هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را ببایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ‌نخواهد بود اگر چه ثانیاً بنحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.
 14. دکتر_رضایی

  ماده ۴۰۳ قانون مدنی

  ماده ۴۰۳ قانون مدنی اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.
 15. دکتر_رضایی

  ماده ۴۰۲ قانون مدنی

  ماده ۴۰۲ قانون مدنی هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ‌ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله میشود.
 16. دکتر_رضایی

  ماده ۴۰۱ قانون مدنی

  ماده ۴۰۱ قانون مدنی اگر برای خیار شرط مدت نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
 17. دکتر_رضایی

  ماده ۴۰۰ قانون مدنی

  ماده ۴۰۰ قانون مدنی اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.
 18. دکتر_رضایی

  ماده ۳۹۹ قانون مدنی

  ماده ۳۹۹ قانون مدنی در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
 19. دکتر_رضایی

  ماده ۳۹۸ قانون مدنی

  ماده ۳۹۸ قانون مدنی اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد.
 20. دکتر_رضایی

  ماده ۳۹۷ قانون مدنی

  ماده ۳۹۷ قانون مدنی هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌ المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , خرید لایک ارزان , پله استخری
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا