• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

قانون مدنی

 1. دکتر_رضایی

  ماده ۳۴۴ قانون مدنی

  ماده ۳۴۴ قانون مدنی اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع با تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر‌ این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری‌ نشده باشد.
 2. دکتر_رضایی

  ماده ۳۴۳ قانون مدنی

  ماده ۳۴۳ قانون مدنی اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع میشود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل با ذرع نشده باشد.
 3. دکتر_رضایی

  ماده ۳۴۲ قانون مدنی

  ماده ۳۴۲ قانون مدنی مقدار و جنس و وصف و مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.
 4. دکتر_رضایی

  ماده ۳۴۱ قانون مدنی

  ماده ۳۴۱ قانون مدنی بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن‌ اجلی قرار داده شود.
 5. دکتر_رضایی

  ماده ۳۴۰ قانون مدنی

  ماده ۳۴۰ قانون مدنی در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد.
 6. دکتر_رضایی

  ماده ۳۳۹ قانون مدنی

  ماده ۳۳۹ قانون مدنی پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود. ‌ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.
 7. دکتر_رضایی

  ماده ۳۳۸ قانون مدنی

  ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
 8. دکتر_رضایی

  ماده ۳۳۷ قانون مدنی

  ماده ۳۳۷ قانون مدنی هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.
 9. دکتر_رضایی

  ماده ۳۳۵ قانون مدنی

  ماده ۳۳۵ قانون مدنی در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌ آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد‌یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
 10. دکتر_رضایی

  ماده ۳۳۴ قانون مدنی

  ماده ۳۳۴ قانون مدنی مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن ‌در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.
 11. دکتر_رضایی

  ماده ۳۳۳ قانون مدنی

  ماده ۳۳۳ قانون مدنی صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی‌ حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.
 12. دکتر_رضایی

  ماده ۳۳۲ قانون مدنی

  ماده ۳۳۲ قانون مدنی هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب‌ اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.
 13. دکتر_رضایی

  ماده ۳۳۱ قانون مدنی

  ماده ۳۳۱ قانون مدنی هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
 14. دکتر_رضایی

  ماده ۳۳۰ قانون مدنی

  ماده ۳۳۰ قانون مدنی اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس‌ بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.
 15. دکتر_رضایی

  ماده ۳۲۹ قانون مدنی

  ماده ۳۲۹ قانون مدنی اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت بر آید.
 16. دکتر_رضایی

  ماده ۳۲۸ قانون مدنی

  ماده ۳۲۸ قانون مدنی هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و ‌اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
 17. دکتر_رضایی

  ماده ۳۲۷ قانون مدنی

  ماده ۳۲۷ قانون مدنی اگر ترتیب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.
 18. دکتر_رضایی

  ماده ۳۲۶ قانون مدنی

  ماده ۳۲۶ قانون مدنی اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمیتواند رجوع به‌ بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.
 19. دکتر_رضایی

  ماده ۳۲۵ قانون مدنی

  ماده ۳۲۵ قانون مدنی اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع ‌نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.
 20. دکتر_رضایی

  ماده ۳۲۴ قانون مدنی

  ماده ۳۲۴ قانون مدنی در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است حکم‌ غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

logo-samandehi
بالا