• مقام معظم رهبری : وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

کلمات دو املایی

کلمات دو املایی کنکور.jpg


عاج (دندان فیل)آج (برجستگی منظم تایر و…)
سفر (رفتن به محلی دور)صفر (ماه قمری)
مَتاع (کالا، مال)مُطاع (فرمانروا)
زجر (سختی ، آزار)ضجر (دلتنگی، بی قراری)
زرع (کاشتن)ذرع (واحد طول)
شصت (عدد)شست (انگشت)
فراق (جدایی – دوری)فراغ (آسودگی)
طی (پیمودن)تی (وسیله نظافت)
زلت (خطا کردن)ذلت (خوار شدن)
مطبوع (خوشایند طبع)متبوع (مورد اطاعت)
شَبَح (موجود سیاهی)شَبَه (شبیه و مانند)
عمل (کار)امل (آرزو)
لوت (کویر)لوط (پیامبر)
اثاث (لوازم خانه)اساس (پایه و بنیاد)
پرتقال (میوه)پرتغال (کشور)
ثواب (پاداش کار)صواب (درست و صحیح)
مأمور (آنکه از طرف دیگری کاری انجام دهد)معمور (آباد)
امارت (فرمانروایی)عمارت (آباد کردن)
تألم (رنج بردن)تعلم (آموزش دادن)
آجل (آینده)عاجل (فوری)
ذکی (تیزهوش)زکی (پاک)
انتصاب (گماشتن به کاری)انتساب (نسبت داشتن با کسی)
تحلیل (تجزیه و حل کردن)تهلیل (لا إله إلَّا الله گفتن)
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

ستاره_قطبی

عضو فعال

کلمات با املای مشابه​

غلطصحیح
ستاره گانستارگان
بنا بر اینبنابراین
بزرگداشتنبزرگ داشتن
بکاربردنبه کار بردن
کار بردکاربرد
بیدرنگبی‌درنگ
یک رنگییکرنگی
پیشنهاداتپیشنهادها
میوه‌جاتمیوه‌ها
خوش آمد گوییخوشامدگویی
خوش دلخوشدل
پیش گوپیشگو
ورغُلُمبیدن/ ور قُلُمبیدنورقُلُمبیدن
آرایش گاهآرایشگاه
بوسیلهبه وسیله
کتابه منکتاب من
وقتیکهوقتی که
خانوادمخانواده‌ام
 

ستاره_قطبی

عضو فعال

املای کلمات فارسی​

غلطصحیح
تائیدتأیید
استثناًاستثنائاً
اطاقاتاق
طوستوس (شهر)
توسیطوسی (رنگ)
طوفانتوفان
طپانچهتپانچه
گفتگوگفت‌وگو
سئال / سئوال / سوئالسؤال
مسألهمسئله
فارق‌التحصیلفارغ‌التحصیل
تلوزیونتلویزیون
رو به روروبرو
ذوذنقه / زوذنقه / زوزنقهذوزنقه
بهاءبها
نهارناهار (وعده غذایی)
قورباقه / غورباقهقورباغه
بهبوحه / بهبوههبحبوحه
سوقاتسوغات
پائیزپاییز
ذغالزغال
حتاحتی
قانون‌گزارقانون‌گذار
سپاسگذارسپاسگزار
فلاکسفلاسک
موزیموذی (اذیت کننده)
به سزابسزا
املاءاملا
تآترتئاتر
غدغن / قدقن / غدقنقدغن
ذق ذقزق زق
غورغورقور قور
نغ نغنق نق
هزم غذا / هذم غذاهضم غذا
بیافزودبیفزود
مزمونمضمون
زمیمهضمیمه
ضمینهزمینه
انحتاط / انحطاتانحطاط
اسطکاک / اصتکاکاصطکاک
احتزاز / احتذاذاهتزاز
قوس و قزحقوس قزح
صِمَتسِمَت
چشم قرهچشم‌غرّه
مسوولمسئول
مطمعن / مطمینمطمئن
راجبراجع به
مضحرفمزخرف
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت
حرف اضافه «ب» کلمه های عربی متداول در فارسی، باید متصل و پیوسته به کلمه بعد نوشته شود، چون این حرف، حرف جر عربی است و حرف اضافه فارسی نمیباشد:

بنویسیم - ننویسیم
بلافضل - به لا فضل
بلاشک - به لا شک
بلافاصله - به لا فاصله
بلاتکلیف - به لا تکلیف
بدون - به دون
 

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت
کلمه «هم» اگر با کلمه بعد از خود قید یا صفت بسازد، پیوسته نوشته می شود مانند:

بنویسیم - ننویسیم
همکار - هم کار
همراه - هم راه
همسایه - هم سایه
همسر - هم سر
همسنگ - هم سنگ
همداستان - هم داستان
همدل - هم دل
 

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت
اگر حرف «به» بین دو کلمه مکرر قرار گیرد، جدا نوشته می شود، مانند:

بنویسیم - ننویسیم
رو به رو - روبرو
سر به سر - سربسر
در به در - دربدر
جا به جا - جابجا
تن به تن - تن بتن
خود به خود - خودبخود
 

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت
چنین است وقتی که حرف «ب» میان دو کلمه، حکم میانوند را داشته باشد و در مجموع یک مفهوم را برساند، مانند:

بنویسیم - ننویسیم
سر به راه - سربراه
رو به راه - روبراه
پا به ماه - پابماه
سر به هوا - سربهوا
سر به زیر - سربزیر
 

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت
هر گاه حرف «به» با کلمه بعد از خود در مجموع قید یا صفت بسازد، در این صورت یک کلمه محسوب می شود و حرف «ب» به کلمه بعدی می چسبد، مانند:

بنویسیم - ننویسیم
بهوش - به هوش
بجد - به جد
بویژه - به ویژه
بخصوص - به خصوص
بنام (معروف) - به نام
بخرد (خردمند) - به خرد
بتدریج - به تدریج
 

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت
پیشوندهای فعلی (اجرای پیشین فعل) یعنی «ب» و «ن» (نشانه نفی و نهی) و «م» (نشانه نهی) را باید پیوسته به فعل نوشت:

بنویسیم - ننویسیم
ببیند - به بیند
برود - به رود
ننشستم - نه نشستم
 

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت
جزو پیشین «می» که در گذشته به صورت «همی» به کار می رفته است، همیشه جدا از فعل نوشته می شود، مانند:

بنویسیم - ننویسیم
می رفت - میرفت
می گفت - میگفت
همی رفت - همیرفت​
 

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت
مصدرهای مرکب مرخم و صفت های مرکب تا حد ممکن باید پیوسته نوشته شود:

بنویسیم - ننویسیم
بزرگداشت - بزرگ داشت
چشمداشت - چشم داشت
نگهداشت - نگه داشت
پیشباز - پیش باز
سخنران - سخن ران
صاحبدل - صاحب دل​
 

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت
تنوین مخصوص کلمات عربی است و تابع قوانین صرفی و نحوی زبان عربی می باشد. استفاده از آن در کلمات فارسی به طور خاص و در کلمات غیر عربی به طور عام درست نیست.

بنویسیم - ننویسیم
بناچار - ناچاراً
دوست زبانی - زباناً
دوست جانی - جاناً
درثانی - دوماً
سوم سومی - سوماً
گاهی - گاهاً
تلفنی - تلفناً
تلگرافی - تلگرافاً​
 

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت
نکته: این معادل ها اگر به فصاحت کلام آسیب نرساند و کلام را از روال عامل آن برنگرداند و مغیر با نوشته های بزرگان ادب فارسی نباشند، مناسب تر است کلمات معادل فارسی و یا صورت فارسی کلمات تنویندار را به کار برد.

صورت فارسی - صورت عربی
در وقت، فوری - فوراً
به تحقیق، از روی تحقیق - تحقیقاً
به سرعت، فوری، زود - سریعاً
به تدریج، آرام آرام - تدریجاً
به تقریب - تقریباً
به یقین، از روی یقین - یقیناً
اتفاقی - اتفاقاً
به تفصیل - مفصلاً
به شدت - شدیداً
به عمد، از روی عمد - عمداً
به اجمال - اجمالاً
به حقیقت - حقیقتاً
به ضرورت - ضرورتاً​
 

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت
هر گاه پیشوندهای (بـ، ن، هـ) به سر افعال مصدر به همزه درآیند در نوشتار همزه تبدیل به (یـ) می شود.

بنویسیم - ننویسیم
بیندود - بیاندود
میندوز - میاندوز
بیفروز - بیافروز
نیاموز - نآموز
نیاموخت - ناموخت
نیالود - نآلود
بیفتاد - بافتاد​
 

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت
هرگاه کلمه به حرف صامت «ی» ختم شود، مصوب بلند (ی) بعد از آن هر دو با (یـ) نوشته می شوند.

بنویسیم - ننویسیم
(بوی + یدن) بوییدن - بوئیدن
موییدن - موئیدن
پوییدن - پوئیدن
روییدن - روئیدن
(روی+ین) رویین - روئین
(نی+ ین) نیین - نئین
نایین - نائین
 

farideh

عضو فعال
عضو کادر مدیریت
علامت های جمع را مناسب تر است جدا از کلمات بنویسیم، تا بدین وسیله هم استقلال کلمات را در نوشته رعایت کرده باشیم و هم از ترکیب های مکرر که سبب پیچیدگی خط می شود خودداری کنیم.

بنویسیم ننویسیم
گل ها - گلها
باغ ها - باغها
خانه ها - خانها
آن ها - آنها
قلم ها - قلمها
پایه ها - پایها
نکته ها - نکتها​
 

محمد

عضو انجمن

کلمات دو املایی فارسی هفتم

فارسي اوّل ( جديد التأليف )

آيينه / آينه : نوعي سطح صيقلي كه نور رسيده از هر جسم را باز مي تاباند ، هر چيز بسيار صاف و برّاق

اتاق / اطاق : اصل اين لغت تركي است و در تركي مخرج « ط » وجود ندارد . بنابراين بهتراست كه به صورت « اتاق » نوشته شود . در زبان تركي به معني خانه و خيمه گاه است . برخي پنداشته اند اين كلمه همان« وثاق » عربي است .

پروفسور / پرفسور : professeur ، استاد دانشگاه

اتومبيل / اتوموبيل / اتمبيل : از فرانسوي Automobile از پيشوند داراي ريشه لاتيني به معني « خود » و « موبايل » به معني متحرك ، سيار و روان ، معادل فارسي « خودرو » ، آقاي بهمنيار در مقاله « املاي فارسي » كه در مقدمه لغت نامة دهخدا آمده است صورت « اتمبيل » را پيشنهاد مي كند .

بتّه / بوته / بته : هر سه صحيح و يك كلمه فارسي است . گُل و بتّه : نقش گل و گياه كه نقاش مي كشد .

توسي / طوسي : هر دو صورت درست است . توصيه مي شود « توسي » بنويسيم .

بقچه / بغچه : ( تركي ) ، به هر دوصورت درست است .

تزئين / تزيين : هر دو صورت درست است .

چارپاره / چهارپاره: به شكل اوّل رايج تر است .

دكان / دكّان : به هر دو صورت آمده است .

سالن / سالون: ( فرانسوي salon از ايتاليايي salone ) فضاي سرپوشيده ي نسبتاً بزرگ

مليون / ميليون : از كلمه فرانسوي million و املاي صحيح آن ميليون است .

واگن/ واگون : ( انگليسي wagon) هر يك از بخش هاي مجزاي قطار كه به وسيله ي لكوموتيو بر روي ريل راه آهن كشيده مي شود.

هيجده / هجده / هيژده / هژده : به هر چهار صورت درست است . در اصل « هشت ده »

يقه / يخه ( تركي ) : گريبان ، به هر دو صورت آمده است

در رسم الخطّ فارسي به دليل نبودن حرف مستقل براي مصوّت هاي كوتاه ـَـِــُـ مي نويسيم « مراد » ، « قربان »

و نه « موراد » و « قوربان » ، بنابراين در نوشتن شماري از واژه هاي دخيل فرانسوي و انگليسي هم نوشتن : فرمول، ميكرب، ويلن، اتومبيل، گلبول، دمكراسي و ... رايج تر از : فورمول، ميكروب، ويولن ( ويولون )، اتوموبيل ( اتمبيل )، گولوبول و دموكراسي است .

هيئت / هيأت : به هر دو صورت صحيح است .

فارسي دوم

استانبول / استامبول / اسلامبول : نام ديگر قسطنطنيه است . به هر سه صورت درست است .|| اجاق / اجاغ : ( تركي ) مجازاً خانواده

اينشتين / انشتين : Aynshtayn و Anshtayn هر دو به كار رفته است .

باتلاق / با طلاق : اين كلمه تركي است ( در اصل باتّاق ، به معني لجنزار ) معادل فارسي آن « مرداب » ؛ بهتراست با «ت » بنويسيم

جِقّه / جغّه : اين واژة فارسي به معني تاج است . دكتر نجفي و استاد سميعي املاي « جغّه » را ضبط كرده اند .

ختمي / خطمي : نوعي گياه گلدار . اين كلمه عربي است و به صورت « خطمي » نوشته مي شود. اصل تلفظ خِطمي است .

درم / درهم : واحد سكه نقره ، اصل اين لغت يوناني است .

دوّم / دوم : كلمة دوّم و سوّم امروزه به صورت مشدد تلفظ مي شوند .

ستبر / سطبر : اين واژه فارسي و بهتر است با حرف « ت » نوشته شود .

شطرنج / شترنج : شطرنج معرّب و اصل لغت سانسكريت و بهتراست با حرف « ط » نوشته شود .

صندلي / سندلي : معرّب سندلي ، در فارسي چندن و چندل ، از اصل سانسكريت ، امروزه با حرف « ص » رايج تر است .

طومار / تومار : اصل اين كلمه يوناني و طومار معرّب است . املاي شكل اول رايج است .

عَزّ َو جَلّ / عَز ّو جَل : دو فعل ماضي كه حالت صفت را پيدا كرده است و در فارسي تشديد « جَل » مي افتد .

قد قد / غد غد : اسم صوت و صورت اول متداول است .

قشقرق / غشغرق : اين كلمه تركي است . به صورت« قشقره » هم به كار مي رود . شكل « قشقرق » رايج است .

كبّاده / كباده : اين كلمه فارسي و بدون تشديد هم آمده است .

نُشادر / نوشادر : به هر دو صورت درست است .
فارسي سوم

آذوقه / آزوقه / آزوغه : دكتر معين و استاد سميعي املاي « آزوقه » را ترجيح مي دهند . در فرهنگ عميد « آزوغه » هم آمده است .

ارّابه / عرّابه : به معناي گردونه و گاري و هر دو املا درست است . ارابه فارسي است و معرّب آن عرّابه . ارابه ، بدون تشديد هم درست است .

بسطام / بستام : آقاي بهمنيار ضبط « بستام » را پيشنهاد مي كند . صورت اول رايج است .

پُرُوفسور/پرفسور / پروفسر : از واژة فرانسوي Professeur دو شكل اول و دوم بيشتر متداول است .

تاغ / تاق : نام درختچه اي ، به هر دوصورت آمده است .

تئاتر / تآتر : فرانسوي theatre به هر دوصورت درست است .

ترشيز / طرشيز : كاشمر ، ضبط « ترشيز » ارجح است .

دچار / دوچار / دو چهار : اصل واژة دچار ظاهراً دو چهار است كه در كليله و دمنه هم آمده است . دچار شكل رايج است .

دكمه / دگمه / تكمه : املاي هر سه واژه درست است

روبوت / ربوت / ربات / روبات : انگليسي Robot از اصل چِك ، آدم ماشيني

طرقبه / ترقبه : املاي طرقبه رايج تر است . استاد سميعي ضبط مختار اين كلمه را « ترقبه » نوشته است .

غلتيدن / غلطيدن : شكل اول توصيه مي شود .

قفس / قفص : كلمة قفص معرّب قفس است . قفص معرّب يوناني kapsa به معني صندوق و جعبه است . شكل اول رايج است .
 

لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی , حدیث , رنگ , ایموجی , دانلود آهنگ , امداد ام وی ام
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا