کد تلفن ترکیه چند است ?

پاسخ درست
کد تلفن کشور ترکیه 0090 یا همان +90 می‌باشد .

 • اورژانس ترکیه : 112
 • پلیس ترکیه : 155
 • آتش نشانی ترکیه : 110
 • اصلاحات آب: 185
 • تلفن راهنمای مشترکین: 11818، 11811 یا 11880
 • گارد ساحلی ترکیه : 158
 • مشاور پزشکی ترکیه : 113 AloDoktor
 • ماموران شهرداری ترکیه : 153 AloZabıta
 • خدمات جنازه ترکیه : 188 CenazeHizmetleri
 • راهنمای مصرف کننده ترکیه : 175 Tüketici Hattı
 • آتش سوزی جنگل : 177 Orman Yangını
 • کار و کارفرما یابی : 180 İş ve işçi bulma Tel
 • راهنمایی و رانندگی ترکبه : 154 Alo Trafik
 • اطلاعات گردشگری: 170
 • پلیس گردشگری: 0212 5274503 (ویژه استانبول)
 • ژاندارمری: 156 (ویژه مناطق...

شراره

عضو فعال
کد تلفن کشور ترکیه 0090 یا همان +90 می‌باشد .

 • اورژانس ترکیه : 112
 • پلیس ترکیه : 155
 • آتش نشانی ترکیه : 110
 • اصلاحات آب: 185
 • تلفن راهنمای مشترکین: 11818، 11811 یا 11880
 • گارد ساحلی ترکیه : 158
 • مشاور پزشکی ترکیه : 113 AloDoktor
 • ماموران شهرداری ترکیه : 153 AloZabıta
 • خدمات جنازه ترکیه : 188 CenazeHizmetleri
 • راهنمای مصرف کننده ترکیه : 175 Tüketici Hattı
 • آتش سوزی جنگل : 177 Orman Yangını
 • کار و کارفرما یابی : 180 İş ve işçi bulma Tel
 • راهنمایی و رانندگی ترکبه : 154 Alo Trafik
 • اطلاعات گردشگری: 170
 • پلیس گردشگری: 0212 5274503 (ویژه استانبول)
 • ژاندارمری: 156 (ویژه مناطق روستایی در سراسر ترکیه)
 • مشکلات برق ترکیه : 186 ElektrikArıza
 • مشکلات گاز ترکیه : 187 GazArıza

 
پاسخ درست

ستاره_قطبی

عضو فعال
پیش شماره موبایل های ترکیه
پیش شماره
90500
90501
90502
90503
90504
90505
90506
90507
90508
90509
90522
90527
9053
90530
90531
90532
90533
90534
90535
90536
90537
90538
90539
90540
90541
90542
90543
90544
90545
90546
90547
90548
90549
90551
90552
90553
90554
90555
90556
90559
90592
90594
90596
 


🔴 لینک های مفید: شبیه ساز منظومه شمسی ,
میزبانی شده توسط سرورهای قدرتمند افیکس هاست

بالا